El Govern espanyol ja ha fet públiques les activitats que estan permeses a la fase 2 del desconfinament pel coronavirus. A més de les activitats permeses a les fases anteriors, s’amplien les que impliquen relació entre persones que no formen part del mateix grup de convivència, sempre que es respectin les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres i la neteja de mans. Les detallem, una per una.

 • Mobilitat. Circulació per la unitat territorial de referència en grups d’un màxim de 15 persones. No es pot sortir de la teva àrea sanitària, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.
 • S’eliminen franges horàries per a la pràctica esportiva i passejar, tot i que es mantenen per a col·lectius vulnerables, com ara la gent gran. L’esport no professional es permetrà a qualsevol franja per a les persones de fins a 70 anys, excepte entre les 10 h i les 12 h i entre les 19 h i les 20 h.
 • Vetlles en tanatoris amb un límit màxim de 25 persones a l’aire lliure i 15 en espais tancats.
 • Llocs de culte. S’hi permet l’assistència sense superar un 50 % de l’aforament màxim.
 • Casaments en instal·lacions públiques o privades sense superar el 50 % de l’aforament i amb un màxim de 100 persones a l’aire lliure o 50 en espais tancats.
 • Turisme actiu i de natura en grups de fins a 20 persones, preferentment reservant les activitats amb cita prèvia.
 • Piscines i platges. Podran obrir al públic les piscines recreatives amb un aforament màxim del 30 % i amb cita prèvia. En cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres entre usuaris se’n reduirà l’aforament. Es recordaran les normes d’higiene als usuaris a través de cartells i missatges de megafonia. També s’advertirà de la necessitat d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb el coronavirus. S’hauran de netejar i desinfectar elements que impliquin el contacte entre usuaris, com els armariets o les farmacioles. També es desinfectaran almenys tres cops al dia les superfícies de contacte que impliquen el contacte freqüent de les mans, com els poms i baranes. S’establirà una distribució espacial dels usuaris a través de senyals a terra, on també hauran de col·locar-se els elements d’ús personal com les tovalloles. No es podran utilitzar les dutxes dels vestidors ni les fonts d’aigua.
 • Es podrà accedir a les platges de la mateixa unitat territorial establerta al pla de desescalada. Es permetrà la pràctica d’activitats esportives, professionals i d’esbarjo a les platges, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent la distància de separació de 2 metres.
 • Obertura de locals i comerços minoristes sense superar un 40 % de l’aforament amb horari d’atenció prioritari per a persones majors de 65 anys. Hauran de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients o, en cas que no sigui possible, permetre la presència només d’un sol consumidor. Les accions comercials o de promoció, com les rebaixes, hauran d’incloure mesures per evitar aglomeracions.
 • Mercats al carrer. Limitació a un terç dels llocs habituals autoritzats, i control de l’afluència dels clients per garantir la distància de 2 metres. Els productes no podran ser manipulats pels consumidors.
 • Centres comercials. Podran obrir al públic limitant l’aforament al 30 % a les zones comunes i al 40 % als locals comercials. No es podran utilitzar les zones recreatives com les àrees infantils o les zones de descans. El personal del centre comercial controlarà els lavabos i sales de lactància comunes garantint-ne la neteja segons la normativa establerta. A l’aparcament es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.
 • Hostaleria i restauració, excepte discoteques i bars d’oci nocturn. Podran obrir al públic per al consum dins del local i sense superar el 40 % de l’aforament. El consum dins del local s’haurà de fer assegut a una taula o grup de taules i, preferentment, amb reserva prèvia. No es permetrà l’autoservei a la barra per part del client. Es permet encarregar menjar per emportar al local. Les terrasses a l’aire lliure tindran una limitació del 50 % de les taules sense superar l’ocupació màxima de 10 persones. Entre un client i el següent es procedirà a la desinfecció de les taules, cadires i superfícies de contacte de les terrasses. Es fomentarà el pagament amb targeta i s’evitarà l’ús de cartes de menú d’ús comú.
 • Segones residències, només s’hi podrà anar si aquesta està dins de la mateixa àrea sanitària d’on es viu.
 • Congressos, reunions de negocis i conferències i obertura de les instal·lacions que acullin aquestes activitats, com fires i pavellons.
 • Visites amb cita prèvia a residents d’habitatges tutelats i centres residencials de persones amb discapacitat. En el cas de les residències de gent gran les trobades es faran preferentment en casos excepcionals, com el final de la vida o l’alleujament per la situació de salut del resident.

 • Biblioteques, sales d’exposició i monuments. No podran superar un terç de l’aforament. L’àrea de recepció de visitants inclourà elements i barreres físiques de protecció. S’instal·laran cartells amb normes i recomanacions per evitar aglomeracions de visitants. Les àrees d’accés públic es sotmetran a una neteja i desinfecció selectiva i s’exclourà aquelles on no es puguin aplicar aquestes mesures. No es podran utilitzar elements comuns d’ús tàctil, com les audioguies o els fulls informatius de mà.
 • Biblioteques. Els espais de consulta, els ordinadors i els catàlegs s’hauran de desinfectar després de cada ús. Les sales infantils romandran tancades.
 • Sales d’exposicions. No es podran celebrar inauguracions que puguin suposar l’aglomeració de persones en espais tancats. Pel muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals s’evitarà la confluència de treballadors de diferents especialitats.
 • Monuments. No es podran organitzar activitats culturals diferents a les visites. Només es permetran les visites individuals o de persones convivents. Als recintes religiosos de culte o ocupats per comunitats religioses es determinaran recorreguts obligatoris per separar les circulacions de persones.
 • Cinemes, teatres i auditoris podran reprendre l’activitat sense superar un terç de l’aforament i amb butaques reservades prèviament. La resta de locals destinats a actes i espectacles culturals no podran reunir més de 50 persones en espais tancats. En el cas d’activitats a l’aire lliure, el públic haurà de restar assegut i no es podrà superar un terç de l’aforament ni reunir més de 400 persones. Es permetran els serveis complementaris com la botiga o la cafeteria.
 • Activitats esportives. Hauran de complir sempre les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats. Els esportistes no podran compartir cap material d’ús individual i, en cas que no sigui possible, s’haurà de desinfectar després de cada ús. També es netejarà i desinfectaran les instal·lacions.
 • Els esportistes integrats en clubs que participin a lligues no professionals podran fer un entrenament bàsic de forma individual als centres d’entrenament.
 • Els clubs esportius professionals i les societats anònimes esportives podran dirigir entrenaments a la fase prèvia de la competició amb grups de diversos esportistes amb un màxim de 14 persones. Les tasques d’entrenament es faran en torns sempre que sigui possible, sense superar el 50 % de la capacitat de la instal·lació. Es permet l’ús dels vestidors. Les reunions tècniques de treball no podran superar un màxim de 15 participants. Els mitjans de comunicació no podran assistir a les reunions d’entrenament.
 • Represa de la competició de les lligues professionals. En el cas del futbol està previst pel 8 de juny. Es farà a porta tancada i sense públic. Es permetrà l’entrada dels mitjans de comunicació per la retransmissió de la competició. El Consell Superior d’Esports determinarà, abans de l’inici de la competició, el nombre de persones que poden accedir a estadis i pavellons.
 • Instal·lacions cobertes. La competició es farà sense públic i a porta tancada. Hi podran accedir els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federat. Es respectarà el límit del 30 % de l’aforament. L’esportista només podrà accedir-hi amb un entrenador quan sigui necessari, excepte en el cas de les persones menors o amb discapacitat, que ho podran fer amb el seu acompanyant.
 • Piscines esportives. Hi tindran accés preferent els esportistes integrats en federacions esportives d’activitats aquàtiques. S’haurà de concertar cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. S’haurà de respectar el límit del 30 % de l’aforament. Quan la piscina es divideixi en carrils d’entrenament només es permetrà un esportista per carril.

 • Hotels i establiments turístics. Podran obrir al públic les zones comunes sense superar un terç de l’aforament i mantenint les mesures establertes als àmbits de l’hostaleria i la restauració. Els espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos hauran de ventilar-se dues hores abans de cada ús. Les classes grupals hauran d’organitzar-se amb un aforament màxim de 20 persones i evitant l’intercanvi d’objectes.
 • Residències per a investigadors. Podran reprendre l’activitat les residències, edificis, centres i instal·lacions destinades a l’allotjament i prestació de serveis d’hostaleria i restauració per a personal científic, tècnic i investigador.

El document del BOE aclareix que “no podran fer ús d’aquestes habilitacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per covid-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut un contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada” de coronavirus.