Política de privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA pretén mostrar el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Aquesta declaració s’aplica a qualsevol lloc web, aplicació, producte, programari o servei que pertany a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA que es trobi vinculat a aquesta (en conjunt, els nostres “Serveis”). De vegades, un servei estarà vinculat a una declaració de privacitat diferent, que enumerarà les pràctiques de privacitat particulars d’aquest servei.

Aquesta política pot ser periòdicament actualitzada, per això, l’instem a que accedeixi i revisi. En cas que realitzem canvis que considerem importants, l’informarem a través d’un avís en els serveis pertinents o ens comunicarem amb vostè a través d’altres mitjans com el correu electrònic.

1. Sobre nosaltres

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm és l’entitat gestora de betevé, el mitjà de comunicació públic i local de la ciutat de Barcelona.

La nostra adreça a efectes de notificació, comunicació i contacte és Plaça Tísner 1, 08018, BARCELONA. A més, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha habilitat la següent adreça de correu electrònic per a les comunicacions i notificacions relacionades amb els tractaments d’informació i dades personals, incloent l’exercici dels drets que s’indiquen en la present Política:  

gdpr@beteve.cat

Si desitja una llista completa de les ubicacions d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, i les dades de contacte, feu clic a: https://beteve.cat/

A més, en compliment de la normativa de protecció de dades, i amb la finalitat de millorar i assegurar l’adequada gestió de les dades de caràcter personal, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha designat un delegat de Protecció de Dades (amb les funcions indicades en la present Política de Privacitat), amb el qual pot contactar mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada, o mitjançant l’adreça de correu electrònic:

gdpr@beteve.cat

2. Informació i dades de caràcter personal que recopilem

La informació de caràcter personal es refereix a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable. Una persona física identificable és aquella que pot identificar-se, directament o indirectament, especialment amb referència a un element d’identificació, ja sigui un nom, un número d’identificació, les dades d’ubicació, la identificació en línia, o a un o més factors específics de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Recopilem, emmagatzemem i tractem la informació (i en particular de les dades de caràcter personal) necessària per a la prestació dels nostres serveis. En particular, la informació que recollim és:

 • La Informació dels nostres clients necessària per als nostres serveis, incloent informació de caràcter identificatiu i de contacte, acadèmica i professional, econòmica i de dades bancàries, necessària per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Encara que la major part d’aquesta informació és de caràcter empresarial, poden incloure dades de caràcter personal, principalment referent al personal de contacte de les nostres empreses clients.
 • Prèvia sol·licitud del consentiment dels afectats, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA pot enviar per correu electrònic comunicacions comercials o informatives, tipus NEWSLETTER, per a això s’utilitzaran les dades identificatives i de contacte facilitades directament per l’interessat. En aquests enviaments s’indicarà de manera específica els mecanismes adequats per desactivar la recepció d’aquests enviaments.
 • De la mateixa manera, recopilarem informació, incloent dades de caràcter personal (principalment identificatives i de contacte), mitjançant la nostra pàgina web, sempre que es registri en els esdeveniments publicitats a través de la mateixa, o sempre que s’utilitzin els mecanismes de contacte o sol·licitud d’informació.
 • També recopilem informació personal de tercers com els nostres socis, col·laboradors, proveïdors de serveis i llocs web disponibles públicament, per oferir serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per ajudar-nos a mantenir precisió en les dades i oferir i millorar els serveis. A més, els nostres servidors, registres i altres tecnologies recopilen certa informació automàticament per ajudar-nos a administrar, protegir i millorar els nostres serveis, analitzar el seu ús i millorar l’experiència dels usuaris.
 • A nivell intern, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA recopila, emmagatzema i tracta dades de caràcter personal dels seus treballadors i col·laboradors, necessàries per mantenir la relació laboral amb els treballadors, i complir amb les obligacions legals en la matèria.

3. Com protegim la informació i les dades de caràcter personal

A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que ens són d’aplicació. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Suport de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

En el cas que, com a usuari o part afectada, detecti alguna incidència o violació de seguretat, o alguna vulnerabilitat que pugui ser afectada, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA posa a disposició dels afectats l’adreça: gdpr@beteve.cat , a través de la qual es poden realitzar les comunicacions que es considerin adients o necessàries per a la millora de la seguretat de la nostra informació i sistemes.

4. Drets dels titulars de les dades

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d’informació i amb l’obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l’obtenció o recollida de la informació, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits en la normativa.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

 • DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, té dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades:
  • els caps del tractament;
  • les categories de dades personals de què es tracti;
  • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
  • el termini previst de conservació de les dades personals;
  • l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament;
  • el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
  • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat;
  • quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència.
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan passi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits previstos en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessaris per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió …):
  • les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recollides;
  • l’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades;
  • l’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament;
  • les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;
  • les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir.
 • DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
 • DRET DE PORTABILITAT: Rebre d’INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte;
  • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable.
 • DRET D’ALTRES DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes;
  • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició.

Per a l’exercici d’aquests drets, INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA ha habilitat l’adreça de correu electrònic: gdpr@beteve.cat , a través de la qual vostè podrà contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada en el primer apartat.

Per a un adequat exercici d’aquests drets, instem que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar en l’enllaç de cada dret.

A més, li informem de la possibilitat, en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats, o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, de presentar la corresponent reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades, es podrà dirigir a la mateixa a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es)

5. Quina informació comuniquem o transferim

Com a norma general, des d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA únicament comuniquem dades de caràcter personal a terceres parts, o els facilitem accés a les mateixes, en els casos necessaris per desenvolupar una adequada prestació del servei sol·licitat, per complir amb les obligacions legals, fiscals i societàries, o per el desenvolupament de determinats processos o activitats de l’organització de manera subcontractada (Accés a Dades per Compte de Tercers).

En particular, realitzem comunicacions i intercanvis d’informació amb entitats bancàries, en base als serveis prestats, per realitzar la gestió de cobraments i facturació dels serveis prestats, la gestió de pagaments a proveïdors de serveis, o en compliment dels requisits legals, fiscals i de deures públics. Igualment, en compliment d’aquests deures públics, es realitzen comunicacions a altres organismes de l’administració, com pot ser la Seguretat Social o l’Administració Tributària.

D’altra banda, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA establim acords, aliances o col·laboracions amb altres entitats que ens proveeixen determinats serveis o que col·laboren en el desenvolupament de determinades activitats, i es pot disposar d’accés a les dades de caràcter personal que gestionem. És el cas, per exemple, de les assessories fiscals i laborals a les quals se’ls concedeix accés a les dades personals dels nostres treballadors per a la gestió de nòmines, compliment de deures públics, o prevenció de riscos laborals.

A més, disposem de determinats serveis subcontractats en què ens recolzem per a la prestació i desenvolupament dels nostres serveis. És el cas, principalment, de serveis d’allotjament extern (housing) o d’allotjament web (hosting). Per a la prestació d’aquests serveis s’han signat els corresponents contractes de tractament extern, assegurant el compliment dels requisits de la normativa. Es pot donar el cas que aquests serveis siguin proporcionats o requereixin la intervenció d’entitats o sistemes allotjats en tercers països. Des d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA assegurem que, en els casos que es requereixin transferències internacionals de dades, aquestes es realitzin a països que acreditin un nivell de seguretat equiparable al de la normativa europea. En aquest sentit, es consideraran les decisions d’adequació del Comitè Europeu de Protecció de Dades, o, si no, certificats, normes corporatives, clàusules contractuals o qualsevol altre mecanisme reconegut que acrediti un adequat nivell de protecció.

6. Durant quant de temps conservem la informació

Com a norma general, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament dels dades. Amb caràcter general, un cop finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant sobre les mateixes cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual s’ha de procedir a la cancel·lació. D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de manera segura.

7. Propietat intel·lectual i industrial

El contingut dels serveis i llocs web d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, incloent la seva estructura, disseny, textos, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat d’INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ DE BARCELONA o dels seus col·laboradors o tercers associats, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets les imatges, vídeos, sons, àudios i altres elements gràfics continguts en els portals.

Es prohibeix expressament copiar, reproduir, publicar o alterar qualsevol contingut dels llocs web d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA sense la prèvia autorització de la mateixa.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA.

8. Condicions generals d’ús i responsabilitat

Els llocs web d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, tenen per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta, així com oferir la possibilitat de contractació de determinats serveis.

L’ús de qualsevol d’aquests llocs web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada en els portals, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Igualment, la present política de privacitat podrà ser susceptible de canvi, correcció o modificació, amb la finalitat de mantenir-la adequada a les necessitats de l’organització, així com a la normativa vigent.

a. Responsabilitat pel funcionament de la Web

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés als serveis web o en el seu contingut, tot i que INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA desenvoluparà els mecanismes necessaris per reduir aquests escenaris i esmenar-los i actualitzar amb la major celeritat.

Així mateix, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA no es pot fer responsable dels possibles errors, interferències o interrupcions del servei que puguin derivar-se de causes com poden ser virus informàtics, avaries telefòniques o de xarxa, desconnexions i un altre tipus de fallades motivat per causes alienes al titular del Web.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA  es reserva el dret de suspendre temporalment el funcionament dels serveis web, en qualsevol moment, sempre que sigui necessari per a tasques de manteniment, reparació, actualització o millora. Així mateix, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

D’altra banda, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA no es fa responsable dels continguts que puguin ser publicats pels usuaris o per qualsevol tercer a través dels fòrums, comentaris, o xarxes socials associades als llocs web, si bé es facilitaran per part d’INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ DE BARCELONA els mitjans necessaris, per retirar aquest tipus de continguts i per garantir el compliment de la legislació aplicable, així com el respecte dels drets dels afectats i l’ordre públic. En el cas que els usuaris detectin algun contingut que afecti en aquest sentit, es recomana es posi en contacte amb INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA amb la major celeritat possible, a través dels mitjans facilitats.

b. Responsabilitat sobre els enllaços

Els enllaços o links continguts en els nostres serveis web, poden conduir a serveis web externs, gestionats per tercers, a fi de facilitar a l’usuari accés a informació o recursos relacionats. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA no gestiona, ni revisa, ni es pot fer responsable dels continguts, funcionament o informacions dels llocs web als quals dirigeix, amb els quals no es manté cap relació. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA no es pot fer responsable dels danys i prejudicis que puguin sorgir d’aquestes pàgines enllaçades. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

c. Responsabilitat dels usuaris

L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA (en els casos necessaris) són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar al responsable de fitxer o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins contraris al contingut del present Avís Legal, o amb fins il·lícits o lesius dels interessos i / o drets de tercers, com ara: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present Web, així com a no obstaculitzar el seu adequat funcionament.

Així mateix, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar errors a la web.

9. Llei aplicable i jurisdicció

La resolució dels conflictes, controvèrsies o reclamacions que puguin sorgir dels serveis web als quals es refereix la present Política de Privacitat, es regiran per l’exposat en la legislació espanyola. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA se sotmetrà als jutges, tribunals i jurisprudència competents de la ciutat de Barcelona (España).

10. Política cookies

El lloc web d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. En concret, s’utilitzen els cookies següents:

“Cookies” analítiques o d’audiències

Les cookies d’anàlisi ajuden a entendre als propietaris de llocs web com interactuen els visitants amb els llocs web mitjançant la recopilació i notificació d’informació de forma anònima.

Nom de la cookie

Descripció

_dc_gtm_UA-#

Utilitzat per Google Tag Manager per controlar la càrrega d’una etiqueta d’escriptura de Google Analytics

_ga

Registra un identificador únic que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el lloc web el visitant

_gat

S’utilitza Google Analytics per accelerar la taxa de sol·licitud

_gid

Els registres d’identificació única a l’hora de generar dades estadístiques sobre com el visitant utilitza el lloc web

r/collect

Usat per detectar dades a Google Analytics sobre el dispositiu i el comportament del visitant. Seguiment del visitant a través de dispositius i canals de comercialització

onesignal-pageview-count

Conté dades sobre la interacció i navegació del visitant al lloc web: aquest servei d’estadístiques és proporcionat per Onesignal.com.

__cfduid

Utilitzat per la xarxa de contingut, Cloudflare, per identificar el trànsit web de confiança

__utmz

Recopila dades sobre d’on va venir l’usuari, quin motor de cerca s’utilitza, quina connexió es feia clic i el terme de cerca que s’utilitzava. Utilitzat per Google Analytics

__utm.gif

Codi de seguiment de Google Analytics que registra detalls sobre el navegador i l’ordinador del visitant

__utma

Recull dades sobre el nombre de vegades que un usuari ha visitat el lloc web, així com les dates de la primera i més recent visita. Utilitzat per Google Analytics

__utmb

Registra una marca horària amb l’hora exacta en què l’usuari va accedir al lloc web. S’utilitza Google Analytics per calcular la durada d’una visita al lloc web

__utmc

Registra una marca horària amb l’hora exacta en què l’usuari deixa el lloc web. S’utilitza Google Analytics per calcular la durada d’una visita al lloc web

“Cookies” de publicitat

Les cookies de màrqueting s’utilitzen per rastrejar els visitants a través dels llocs web que visita. La intenció és mostrar anuncis que podrien ser rellevants i atractius per a l’usuari i per tant, valuosos per editors i anunciants tercers.

Nom de la cookie

Descripció

_fbp

Usat per Facebook per oferir una sèrie de productes d’anuncis com ara ofertes en temps real per part d’anunciants de tercers.

ads/ga-audiences

Utilitzat per Google AdWords per tornar a implicar els visitants que probablement esdevinguin clients segons el comportament en línia dels visitants a través de llocs web

fr

Usat per Facebook per oferir una sèrie de productes d’anuncis com ara ofertes en temps real per part d’anunciants de tercers

GoogleAdServingTest

S’utilitza per registrar els anuncis que s’han mostrat a l’usuari

IDE

Utilitzat per Google DoubleClick per registrar i informar de les accions de l’usuari del lloc web després de veure o fer clic en un dels anuncis de l’anunciant amb la finalitat de mesurar l’eficàcia d’un anunci i presentar anuncis orientats a l’usuari

tr

Usat per Facebook per oferir una sèrie de productes publicitaris, com ara ofertes en temps real, de tercers anunciants

PREF

Registra un identificador únic que Google utilitza per mantenir estadístiques de com el visitant utilitza vídeos de YouTube a diferents llocs web

a. Acceptació de la política de cookies

INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA mostra informació sobre la seva política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè en sigui conscient.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Accepta cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
 • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies d’INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA i modificar la configuració del seu navegador per restringir o bloquejar les cookies d’INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies pot veure reduïdes les funcionalitats del web.
 • Seguir navegant o moure per la barra de desplaçament: en aquest cas considerem que accepta el seu ús.

b. Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció d’Ajuda li mostrarà com fer-ho.