Un estudi que realitzen l’investigador científic del CSIC Aurelio Tobías i el meteoròleg de TV3 Tomàs Molina ha trobat una correlació entre l’augment de la temperatura i la disminució dels casos diaris diagnosticats per PCR a Barcelona, tal com ha informat el mateix Aurelio Tobías en una entrevista per a betevé.

Un descens d’entre un 5-7 % per cada grau que augmenta

Segons Tobías, per cada grau que puja la temperatura màxima en un rang que va des dels 12 als 23 ºC  s’ha observat una disminució de la taxa d’incidència diària de la covid 19 d’entre un 5 i un 7 %.

Dit d’altra manera, la taxa de casos diagnosticats de coronavirus per PCR a Barcelona disminueix prop d’un 5 % per cada grau que pugem.

Es tracta d’una correlació lineal, per la qual cosa, augments de temperatura màxima diaris anirien associats a una disminució de la taxa d’incidència de la mateixa manera que descensos de la temperatura comportarien un augment dels casos diagnosticats per PCR.

Com a exemple, si un dia tenim una màxima a Barcelona de 19 ºC i l’endemà de 21 ºC, la taxa d’incidència diària hauria de baixar en prop d’un 10 % respecte al dia anterior. Per contra, si a aquests 21 ºC li segueix un dia amb una màxima de 20 ºC, els casos diagonosticats per PCR haurien d’augmentar en prop d’un 5 % respecte al dia anterior.

I aquesta correlació, de moment, és vàlida per a la franja de temperatures que va entre els 12 i els 23 ºC, la que s’ha estudiat fins al moment. La calor d’aquests primers dies de maig podria mantenir, millorar o empitjorar aquesta relació, però encara no s’ha establert l’afectació d’aquests primers dies de maig en la taxa d’incidència diària.

I lligat a la temperatura, la radiació ultraviolada, que sembla tenir també un efecte directe al coronavirus de forma que a més radiació, menys vida. Tot i això, Tobías ens recorda que l’augment de la radiació ultraviolada també ens és nociva a nosaltres.

Una correlació encara amb molts interrogants

Es tracta d’una relació que té encara té algunes mancances. D’entrada, la més important, la manca d’una sèrie de dades prou llarga en el temps com per establir unes conclusions totalment fiables.

L’estudi, basat en les dades de les darreres setmanes, no acabarà de tenir unes conclusions prou sòlides fins ben bé l’hivern vinent, moment en què haurà passat un any sencer des del seu inici i en què s’haurà pogut establir millor el lligam entre temperatura i taxa d’incidència diària a Barcelona.

A més a més, tal com ens diu Tobías, s’ha partit de la base que el coronavirus podria ser un virus estacional, quan de moment l’única certesa és que es tracta d’un virus epidèmic atès que no s’ha complert encara un període prou dilatat de temps com per saber si realment té un comportament estacional, com per exemple sí que el té la grip.

La humitat podria ser també important

Segons Tobías, està demostrat que, al laboratori, a partir d’un 60 % d’humitat disminueix la vida del coronavirus. Es tracta, però, de dades de laboratori que són difícilment extrapolables a la vida real.

Tot i això, de confirmar-se això, la humitat costanera de Barcelona aniria a favor d’una disminució de casos diagnosticats, de la mateixa manera que la sequedat de les comarques interiors podria jugar-hi en contra.

I la contaminació?

Tot i que l’estudi no lliga estrictament contaminació amb la taxa d’incidència de la covid-19, Tobías ens indica que és un indicador indirecte.

Segons un estudi de la Universitat de Harvard, l’exposició a la contaminació té un efecte a llarg termini que radica en una salut més pobra de la gent que viu en grans ciutats, accentuant-ne els problemes respiratoris i cardiovasculars, per la qual cosa la mortalitat per coronavirus és més elevada en llocs on la contaminació és més alta que en llocs amb aire net.

A més a més, Tobías apunta la possibilitat que el coronavirus s’enganxi als aerosols i que pugui transmetre la malaltia com a conseqüència directa de la contaminació, però donats els baixos nivells de contaminació d’aquestes setmanes, és una hipotèsi que ara com ara no és factible a Barcelona. Tot i això, és un factor més a tenir en compte en cas de possibles rebrots més endavant.

En estudi les dades a escala comarcal

Tant Aurelio Tobías com Tomàs Molina estan treballant en ampliar l’estudi, que ara se centra exclusivament en la ciutat de Barcelona.

Per això, han començat a recollir ja dades de temperatura, humitat i radiació de diferents municipis per establir en una propera fase la correlació que pugui sortir a escala comarcal.

Tobías, però, ens recorda que ni la calor ni la humitat han estat els causants de la disminució de casos de coronavirus, sinó el distanciament social.