(ACN) Quan falten pocs dies per la tornada a l’escola, després de les festes de Nadal, el síndic de greuges ha demanat a Educació que creï un comitè per avaluar el risc d’anar a escola si els alumnes conviuen amb persones vulnerables. En concret, Rafael Ribó ha proposat que el comitè l’integri personal mèdic i educatiu.

Segons el síndic, els membres del comitè s’haurien d’encarregar de valorar el risc que suposaria l’escolarització presencial de l’alumnat que conviu amb progenitors, tutors legals o germans que acreditin una malaltia d’elevada complexitat o altres situacions de risc per a la salut en cas de contraure la covid-19. Per fer-ho, haurien de basar-se en els informes mèdics i escolars aportats per les famílies.

Si es determina risc, afegeix el síndic, s’han d’establir mesures d’aprenentatge alternatiu. L’ens considera que els centres escolars han de garantir la continuïtat de l’activitat lectiva, inclosa l’atenció domiciliària, en el cas d’alumnat que, pel fet de conviure amb persones vulnerables, no pugui assistir al centre, en els casos de progenitors i tutors legals amb risc consistent per a la salut acreditat per informe mèdic i de germans convivents a qui s’ha reconegut la possibilitat de no assistir al centre per aquesta raó.

En el cas d’altres familiars convivents vulnerables, el síndic considera que ha de prevaldre el dret a l’educació de l’alumnat i s’han de desenvolupar “formes de convivència que garanteixin la protecció de la salut de tots els membres de la llar”.

Sense protocol

El síndic trasllada aquesta proposta a Educació després de rebre queixes de famílies que no porten els fills a l’escola per motius diversos, entre les quals queixes d’alumnat que conviu amb familiars vulnerables davant la pandèmia, com progenitors o avis. Segons Ribó, en cap cas la situació pot penalitzar l’alumne i, per això, reitera que ja va exposar anteriorment a Educació que el protocol de casos covid-19 en escoles no aportava criteris d’actuació en aquests casos.

La pandèmia no justifica no anar a classe

Davant de la diversitat de situacions constatades, el síndic recorda que la situació de pandèmia no és condició suficient per justificar la inassistència a l’escola sempre que no hi hagi un risc suficientment consistent per a la salut que justifiqui no anar al centre.

Davant de casos injustificats, diu, el Departament ha de promoure les actuacions necessàries per garantir l’escolarització ordinària “a través del foment de la relació entre família i escola, per la intervenció de la Inspecció d’educació, de l’infermer de referència del centre educatiu o d’altres recursos comunitaris i, si escau, per l’activació dels mecanismes de prevenció de l’absentisme escolar”.

En relació amb alumnes vulnerables que pateixen malalties cròniques complexes, el síndic destaca que, llevat de casos puntuals, l’alumnat vulnerable ha tingut accés adequat a l’atenció domiciliària prevista en aquests casos.