El 2020 els notaris de Catalunya van autoritzar més divorcis i separacions que matrimonis, coincidint amb l’any de la pandèmia del coronavirus i el confinament. En concret, a la província de Barcelona es van tramitar 1.178 divorcis i separacions, xifra que supera àmpliament la de noces, que van ser 720.

Aquestes dades contrasten amb les d’anys anteriors. Des del juliol del 2015, els notaris de Catalunya han autoritzat més de 7.200 matrimonis, mentre que la xifra de divorcis i separacions se situa en poc més de 6.700. El 2015 va entrar en vigor la Llei de la jurisdicció voluntària, que permet als notaris autoritzar casaments, així com divorcis i separacions de mutu acord sense fills menors d’edat.

El doble de divorcis que de matrimonis

Al conjunt de Catalunya durant el 2020 els notaris van autoritzar 1.510 divorcis i separacions i 826 matrimonis. Segons José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, una de les explicacions d’aquesta anomalia és que “no es fan casaments perquè no es poden celebrar”. A més, Marín remarca que “segons els experts, la intensa convivència de vegades posa fi a la parella”. El degà afegeix que “amb el confinament les situacions de crisi s’han intensificat”.

Els notaris podran autoritzar els expedients matrimonials

Fins ara els notaris podien celebrar els matrimonis però no podien autoritzar els expedients matrimonials. A partir del 30 d’abril també podran realitzar aquest tràmit, que consisteix a comprovar que la parella “reuneix les aptituds i condicions legals necessàries per contreure matrimoni”. Es tracta d’una gestió que fins ara només es podia fer al Registre Civil. Un dels objectius és evitar els matrimonis fraudulents.

D’aquesta manera, els notaris determinaran el veïnatge civil dels contraents, que és necessari per saber quina legislació se’ls aplicarà. A més, el Col·legi Notarial de Catalunya assenyala que “els ciutadans comptaran amb l’assessorament notarial previ abans de concretar el règim econòmic matrimonial”. Per tant, això servirà per saber de quin cònjuge seran els béns que adquireixin i els deutes que contreguin durant el matrimoni. A Catalunya, per defecte, regeix la separació de béns.

El tràmit d’autorització dels expedients matrimonials es pot fer sense cap cost econòmic per al ciutadà al Registre Civil. En canvi, si a partir del 30 d’abril s’opta per anar a la notaria s’hauran de pagar els aranzels fixats per l’Estat, entre 200 i 300 euros depenent de les circumstàncies de cada expedient. El Col·legi Notarial de Catalunya assegura que fer-ho a través de les 500 notaries de Catalunya implicarà més rapidesa i una atenció més personalitzada.