Després dels ajuntaments es constitueixen els 10 plens de districte de Barcelona. Com es forma cada Consell de Districte? Què són i com funcionen? Què s’hi decideix? T’expliquem el que cal saber sobre aquest òrgan.

Què és un consell de districte?

Un consell o ple de districte es podria definir com un ajuntament a petita escala. És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. Per tant, cadascun dels 10 districtes de Barcelona té un consell plenari. Està format per consellers proposats pels grups municipals. Cada partit hi té una representació proporcional als resultats de les eleccions municipals aconseguits en cada districte.

El Consell de Districte es reuneix cada dos mesos en una sessió oberta a tothom. El públic assistent pot participar en els punts de l’ordre del dia, tot i que cal sol·licitar-ho prèviament.

Quines funcions té?

El consell plenari té atribuïdes les funcions de representació de l’Ajuntament al districte. També s’encarrega de la relació i interlocució amb veïns i entitats del territori i d’impulsar o proposar projectes. També emet informes de compliment obligat.

El Consell de Districte s’encarrega bàsicament de:

 • Aprovar el reglament intern d’organització i funcionament del districte.
 • Aprovar la distribució del pressupost assignat al districte.
 • Proposar l’aprovació d’instruments d’ordenació urbanística que afectin l’àmbit territorial del districte.
 • Proposar al govern municipal incloure punts en l’ordre del dia del plenari a l’Ajuntament.
 • Traslladar les propostes d’acord del plenari del districte.
 • Elaborar estudis sobre les necessitats del territori.
 • Emetre informes perceptius (de compliment obligat) sobre projectes d’equipaments al districte, concessió d’habitatges i peticions ciutadanes, entre d’altres.
Plenari de districte

Composició de cada consell plenari

Cada consell plenari està integrat per:

 • un president o presidenta
 • 15-23 consellers (segons el districte)
 • el regidor o la regidora del districte
 • regidors adscrits

Els consellers i conselleres són proposats directament pels grups municipals i, després, nomenats per l’alcalde.

Diferència entre regidor de districte i president del Consell

El president del consell plenari té una funció diferent de la del regidor de districte. El primer té un càrrec representatiu dins del Consell de Districte (per tant, sense dret a vot en els debats plenaris, tret que hi hagi un empat entre els vots dels consellers).

Per la seva banda, el regidor de districte és un representant del govern municipal en aquell territori i té atribucions més importants: dirigir l’administració del districte, inspeccionar serveis i obres, autoritzar i ordenar pagaments, vetllar per la protecció ciutadana, executar acords i convocar les comissions de govern del districte, entre altres competències.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?