vista aèria de les platges del delta del Llobregat. Foto: AMB

Cada vegada que hi ha temporal és habitual que es produeixi un retrocés de la sorra de les platges. De fet, tots els informes de canvi climàtic preveuen modificacions importants al litoral de la regió metropolitana. És per aquest motiu que, des de l’Àrea Metropitana de Barcelona i en coordinació amb altres administracions, han dut a terme un estudi per frenar la regressió de les platges metroplitanes.

Barres de sorra submergides

Els estudis realitzats es basen en sèries històriques de fotografies aèries, mesures d’amplada de platges que l’AMB recull mensualment des de fa 20 anys, i les mesures de la part submergida de tot el delta del Llobregat.

La principal descoberta que se’n deriva és l’existència d’un sistema dinàmic de barres naturals de sorra submergides que no és estable ni permanent. Aquest relleu sorrenc es troba a 200 metres de distància de la línia de costa i les barres tenen 1,5 metres d’alçària i es disposen al llarg de 20 quilòmetres, des de la desembocadura del Llobregat fins a les botigues de Sitges.

Aquestes barres sorrenques protegeixen de forma molt eficaç la platja, tal com la coneixem actualment. Els models han detectat una relació directa entre el fet de no perdre sorra i la presència d’aquest sistema sorrenc submergit. Caldrà, però, determinar amb les pròximes investigacions, el comportament i la dinàmica d’aquest sistema de barres de sorra i saber si és permanent o fluctuant.

Altres conclusions de l’estudi

Altres punts que ajuden a entendre la dinàmica del litoral metropolità són, per exemple, que cada any es perden 175.000 m³ de sediments al delta del Llobregat. També s’ha pogut constatar que l‘aportació de sorra del port de Barcelona, en compliment a la declaració d’impacte ambiental, no evita la regressió del litoral.

Per una altra banda també s’ha comprovat que existeixen onades regressives que tenen freqüències variables i es mouen de nord a sud, amb episodis d’erosió que no sempre es corresponen amb els temporals més forts. Aquestes onades regressives impliquen variacions en l’amplada de les platges, així com també els temporals de component sud que tenen molt més impacte al litoral metropolità sud que no pas les llevantades, a causa de la mateixa línia de la costa i de l’orientació de les platges.

També s’ha constatat que darrerament hi ha hagut un augment en la freqüència dels temporals de sud.

Cartografia del litoral

La secció de Cartografia de l’AMB està elaborant el model digital del fons marí del litoral metropolità nord, amb les dades que es van recollir durant la primera quinzena del mes de maig a través de les topobatimetries. Es podrà consultar i descarregar aquest producte gratuïtament a través del portal https://geoportalcartografia.amb.cat/

L’objectiu és que l’AMB faci anualment aquestes topobatimetries per conèixer l’evolució de la dinàmica de la part submergida de la costa i pugui monitorar així la complexitat del litoral metropolità. A més, també es preveu que el Servei de Platges porti a terme aquest mateix any els estudis previs per a l’estabilització de les platges del litoral nord.

Possibles solucions

Algunes de les possibles propostes per frenar la regressió de les platges formen part del pla d’estabilització i requereixen de la col·laboració de diferents administracions. En conjunt es basen en:

  • protegir de manera urgent les zones més afectades per la regressió.
  • instal·lar geotubs submergits: dics reversibles construïts amb geotèxtil –un material sintètic resistent que té menys impacte en l’ecosistema natural i que podria funcionar com a barreres protectores en cas que no hi hagi barres sorrenques naturals –.
  • aportar sorres amb una granulometria adequada perquè les platges siguin més estables i s’eviti així una pèrdua ràpida de sorra.
  • seguir potenciant els sistemes dunars.