alumnes amb motxila escola
Foto: Clarens Val

Els infants que hagin estat diagnosticats de coronavirus en els últims sis mesos, ja sigui amb una PCR o mitjançant un test serològic, no s’hauran de tornar a fer la prova ni tampoc fer quarantena, ni tan sols en cas que se’n diagnostiqui un cas en el seu entorn proper o s’aïlli el grup bombolla del qual formen part. Així ho recull l’autorització que les escoles estan fent arribar a les famílies per poder-los fer tests al centre educatiu, en cas que es consideri necessari. A més, als qui tinguin un diagnòstic recent tampoc no se’ls farà l’estudi de contactes.

Al document, el Departament de Salut demana la “implicació” de les famílies a l’hora de respectar les normes per evitar la propagació del coronavirus. “Sabem que hi haurà casos de covid-19 i que caldrà fer aïllaments i quarantenes”, diu el text, tot i que remarca que “s’ha fet una gran tasca per fer dels centres educatius un entorn segur”. En aquest sentit, més enllà dels casos concrets, Salut explica que “pot ser necessari fer cribratges a tot un
centre escolar, tant sigui per acumulació de casos positius, com per una alta incidència de la malaltia a la zona”.

Quan s’ha de fer quarantena o aïllament?

Salut puntualitza que les quarantenes i els aïllaments s’han de fer “per poder tallar les cadenes de transmissió i són cabdals per evitar que la malaltia s’estengui”. Per això, s’han establert períodes obligatoris diferents, segons si es tracta de casos confirmats o si són contactes estrets:

  • Casos confirmats: han de fer aïllament a casa durant 10 dies, encara que siguin persones asimptomàtiques. A més, caldrà que l’infant hagi estat com a mínim tres dies sense cap símptoma abans de dur-lo a l’escola.
  • Contactes estrets: en aquest cas, s’imposa una quarantena de 14 dies, encara que la PCR surti negativa. La quarantena coincideix amb el període d’incubació del virus, és a dir, el temps en el qual poden aparèixer els símptomes. A més, si la PCR surt negativa, pot ser necessari fer un test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat.

Què he de fer si el meu fill símptomes?

Com que els símptomes del coronavirus són compatibles amb moltes altres malalties, quan un infant en presenti algun caldrà anar al CAP i allà li indicaran si cal, o no, fer una PCR. Si es fa, tant l’alumne afectat com els germans que vagin a la mateixa escola s’han de quedar a casa fins que en tinguin el resultat.

En canvi, Salut indica que, encara que el resultat surti positiu, la resta de membres del grup bombolla han de continuar anant a classe. Serà la direcció de l’escola qui els comunicarà quan han de deixar d’anar-hi i fins a quina data. També es concretarà on s’hauran de fer les proves aquells qui es considerin contactes estrets de l’afectat.

Què passa si no vull autoritzar la PCR?

Si les famílies no donen el consentiment per fer el test, els infants hauran de fer quarantena domiciliària durant 14 dies. Tot i signar l’autorització, Salut puntualitza que les famílies tenen dret de modificar-la o de denegar una prova concreta.

Com en rebré els resultats?

Els resultats estaran disponibles a través de l’aplicació La Meva Salut i també es comunicaran per SMS o telefònicament.