(ACN) L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb Barcelona Sagrera Alta Velocitat, impulsarà el desenvolupament d’un sistema de climatització centralitzada de calor i fred a l’estació de la Sagrera i el seu voltant. La nova xarxa, amb una inversió prevista d’uns 21 milions d’euros, donarà cobertura, amb un acord amb ADIF, a l’estació intermodal de la Sagrera, a tot l’àmbit terciari de la Sagrera i també al sector urbanístic residencial de la rambla de Prim. Està previst que doni servei a una superfície total de 920.000 metres quadrats, que equival a climatitzar més d’un centenar d’edificis.

Aquesta nova central suposarà un estalvi de consum elèctric i una reducció de CO₂, equivalents a treure de la circulació uns 19.160 vehicles. Una vegada configurat el projecte inicial, es prepararà l’expedient per tal que aquesta xarxa de calor i fred s’executi, s’operi i es mantingui amb un format de col·laboració publicoprivada.

El sistema aprofitarà l’aigua freàtica del riu Besòs

Els criteris de disseny de la futura xarxa a la Sagrera se centren en la producció de calor i fred mitjançant bombes de calor d’alta eficiència aprofitant l’estabilitat tèrmica i l’abundància disponible de l’aigua freàtica del riu Besòs, i l’aprofitament de l’energia solar.

La proposta acredita que un 85 % de l’energia necessària de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària pot obtenir-se de manera autogenerada des d’energies renovables i sense impactes en el medi.

Aerotèrmica i geotèrmica a la Model

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona també projecta una instal·lació de climatització centralitzada a l’àmbit de la Model, amb una inversió prevista de 6,3 milions d’euros.

Per cobrir les necessitats s’ha projectat un sistema de producció combinada geotèrmia i aerotèrmia. Els dos sistemes treballarien en paral·lel i l’energia tèrmica generada per les dues bombes de calor s’acumularia en uns tancs situats a la sala de màquines annexa a l’edifici. Des d’aquests espais tècnics es preveu que s’alimenti tota la xarxa i es generi l’energia necessària per cobrir totes les demandes energètiques de l’àmbit de la Model.

Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de transformació de l’antic centre penitenciari en un pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample. Està previst que aculli equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat, com l’espai memorial, un institut escola o una escola bressol, entre d’altres. També es preveu fer 121 habitatges públics.