aeroport del prat

L’Agència Catalana del Consum ha publicat un “avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus” perquè puguin conèixer el seus drets i exercir les reclamacions que els corresponguin. La Generalitat recomana “no viatjar a les zones afectades llevat que sigui estrictament necessari”. Actualment aquestes àrees són: la Xina, Corea del Sud, el Japó, Singapur, l’Iran i Itàlia.

Per cancel·lar la reserva d’un viatge a les zones afectades l’Agència Catalana del Consum recomana el següent:

  • Comprovar si es disposa d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.
  • Contactar amb la companyia aèria, l’hotel, l’organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
  • Revisar les condicions contractuals del servei. En cas que cobrin una penalització ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.
  • En el cas dels viatges combinats, si al lloc de destinació hi una situació de força major no es pot aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge.

L’Agència Catalana del Consum indica que si l’empresa que ha de prestar el servei deixa de fer-ho l’usuari té dret a reclamar el retorn de tots els imports pagats sense cap penalització. Si la suspensió és per causa de força major no correspon cap compensació addicional. La causa de força major la determinen les mesures que adopti cada govern.

Quan no hi ha situació de força major es pot reclamar a l’empresa una indemnització pels danys i perjudicis que es puguin acreditar. En el cas concret del transport aeri pot correspondre la compensació automàtica que recull el reglament europeu, excepte si es comunica la cancel·lació del vol amb dues setmanes d’antelació.

Què fer si no es respecten els drets del consumidor?

Quan no es respecten els drets del consumidor, l’Agència Catalana del Consum aconsella el següent:

  • Reclamar a l’empresa amb què s’ha contractat el servei de manera que en quedi constància, per exemple a través d’un full oficial de reclamacions, una bústia de reclamacions en línia de l’empresa o un correu electrònic.
  • Si l’empresa no respon en el termini d’un mes o no s’arriba a un acord es pot presentar una reclamació al servei públic de consum de cada municipi o comarca o a través del formulari web de l’Agència Catalana del Consum.
  • Si cap de les opcions anteriors no donen un resultat satisfactori es pot recórrer a la via judicial.

Restriccions de vols i vaixells

La pandèmia del coronavirus ha provocat restriccions en la mobilitat per mar i aire.