Pisos

És evident que la crisi sanitària del coronavirus ha derivat en paral·lel a una crisi econòmica i social i, per això, totes les administracions ja han anunciat els seus plans de xoc per parar el cop tant com sigui possible, també el president del Govern espanyol. Una de les mesures més destacables anunciada per Pedro Sánchez és la moratòria hipotecària en la crisi pel coronavirus, una proposta que forma part del paquet de 200.000 M € presentat per fer front a la situació actual. Amb aquesta moratòria de la hipoteca es vol evitar que les persones més vulnerables perdin casa seva per no poder fer front al pagament.

Ara bé, quins requisits per la moratòria de la hipoteca s’han de complir? Detallem les condicions per poder-s’hi adherir a continuació. La mesura ha estat aplaudida per l’alcaldessa, Ada Colau, tot i que reclama afegir-hi mesures per als lloguers.

Requisits per la moratòria de la hipoteca

 • Haver perdut el lloc de feina o, en cas d’empresaris i autònoms, patir una pèrdua substancial dels ingressos o de les vendes (almenys el 40 %).
 • La quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, ha d’implicar destinar el 35 % o més dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que creixi l’esforç per pagar la hipoteca i s’hagi multiplicat per almenys 1,3 el percentatge dels ingressos familiars destinats al pagament.
 • Els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud no poden superar:
   • Els 1.613,52 €, és a dir, tres cops l’IPREM (l’indicador públic de renda d’efectes múltiples) mensual —marcat en els 537,84 €). Si hi ha fills o persones de més de 65 anys, aquest sostre mensual s’amplia en 53,7 € cadascun.
   • Quatre cops l’IPREM si algun membre de la família té declarada una discapacitat superior al 33 %, és dependent o té una incapacitat.
   • Cinc cops l’IPREM si el deutor té una discapacitat física d’almenys el 65 % o en casos de malaltia greu que l’incapaciti per treballar.