Fites

12 grans fites contra les desigualtats a Barcelona

El projecte des-iguals de betevé es va presentar el 29 de gener passat en la jornada anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de participació i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions. Les 742 entitats adherides van marcar els objectius estratègics per reduir les desigualtats socials de Barcelona en el període 2017-2027. D’ aquí neixen les 12 grans fites de ciutat:


Reduir una de cada tres llars que han de destinar un percentatge superior al 40 % de la seva renda anual a les despeses de l’habitatge

L’any 2016 a Barcelona hi havia 127.959 llars que destinaven més d’un 40 % dels seus ingressos a cobrir despeses d’habitatge (el 19,3 % del total de llars de la ciutat). Amb aquesta fita es pretén reduir en 40.000 les llars que suporten aquesta carrega.

Coneix l’Arancha


Revertir la dinàmica de creixement de les desigualtats de renda entre barris, reduint en un 10 % la distància entre els cinc barris amb major i menor renda familiar disponible (RFD) per càpita

La distancia l’any 2015 entre la mitjana dels cinc barris amb major i els cinc barris amb menor RFD/càpita és de 34.391 €. La distància l’any 2027, hauria de ser inferior a 31.000 €.

Coneix el Samba


Reduir la taxa de pobresa laboral per sota del 7 %

L’any 2016, la taxa de pobresa laboral era de 9,8 %.

Pobresa laboral: nombre de persones que estan ocupades i que disposen d’una renda per sota el llindar de la pobresa (calculat com el 60 % de la mitjana de la renda disponible de la llar).

Coneix l’Elizabeth


Disminuir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la població i, especialment, dels infants

La taxa l’any 2011 era del 10,6 %. En disminuir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la població, la taxa l’any 2027 assoliria un valor aproximat del 5 %. En canvi, la taxa de privació material severa dels menors de 16 anys, l’any 2011, era del 12,5 %. En disminuir a la meitat, s’assoliria una taxa de privació material severa de la població infantil del 6,25 %.

Coneix l’Ignasi


Disminuir en un 60 % les persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada

El percentatge l’any 2016 era del 9,1 %. El percentatge de persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada l’any 2027 hauria de ser inferior al 4 %.

Coneix la Montse


Reduir en 9 punts percentuals la diferència de la taxa d’èxit escolar entre el districte que la té més elevada i el que la té menys

Garantint que les taxes més altes es mantenen o creixen. Per al curs 2014-2015, la diferència era de 18,37 punts percentuals. La diferència de la taxa d’èxit escolar a 4t d’ESO l’any 2027, hauria de ser per sota del 10 %.

Coneix la Iuliana


Garantir que cap dona ni cap home s’hagi d’ocupar en solitari d’una persona gran amb necessitat de cura

L’any 2027, ningú no s’hauria d’ocupar d’una persona amb necessitats de cura en solitari. El recorregut és ambiciós perquè al 2016, un 7,9 % de la població de la ciutat (majoritàriament dones) s’ocupaven d’una persona amb dependència sense cap suport.

Coneix la Conxita


Reduir en un 20 % el percentatge de persones que no tenen la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars tant com desitjarien

L’any 2016, el percentatge de persones (de 16 o més anys d’edat) que no tenien la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars tant com desitjarien era del 8,8 % . L’any 2027, el percentatge de persones que no tindran la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars tant com desitjarien, hauria de ser del 7,04 %, aproximadament. En altres paraules, s’intentarà aconseguir que un 93 % o més de les persones puguin acudir a algú per parlar dels seus problemes personals o familiars.

Coneix la Marisa i l’Iván


Augmentar l’esperança de vida de la gent que viu a la ciutat de Barcelona, reduint a la meitat la diferència entre els barris en funció de la renda familiar disponible

La distància per al període 2013-2015 era de 3,6 anys.
La distància pel trienni 2025-2027 hauria de ser d’1,8 anys.

Coneix l’Hernán


Reduir en un 25 % el patiment psicològic, disminuint a la meitat les diferències entre homes i dones i entre districtes

L’any 2016, el percentatge de persones amb patiment psicològic era del 18,5 %. Amb una reducció del 25 % l’any 2027, el percentatge de persones amb patiment psicològic hauria de ser del 13,9 %.

El 2006, la diferència entre homes i dones amb patiment psicològic era del 3,8%. L’any 2027, amb una reducció del 50 %, seria de l’1,9 %.

L’any 2016, la diferencia entre el districte amb major i menor percentatge de persones amb patiment psicològic assolia un valor del 22,1 %.
L’any 2027, amb una reducció del 50%, hauria d’assolir l’1,11 %.

Coneix la Cecília


Incrementar en un 50 % les persones amb discapacitat i diversitat funcional que gaudeixen de programes d’autonomia personal i vida independent.

L’any 2017, hi havia 602 persones ateses (165 persones a pisos cedits a entitats; 50 persones amb Servei Municipal d’Assistència Personal i 387 persones ateses en els projectes de Vida Independent subvencionals al 2017). Amb un increment del 50%, s’atendria a més de 900 persones aproximadament.

Coneix en Marc


Reduir fins al 10 % el percentatge de persones que han patit algun conflicte cívic o problema de convivència al seu barri en el darrer any

L’any 2015 el percentatge era del 15,20 %.

Coneix l’Òscar i el Pablo