L’Institut Joan Fuster, de Navas, imparteix des del curs 2019-2020 la modalitat de batxillerat batxibac, el batxillerat amb doble titulació de català i francès. Aquest institut és un dels sis centres públics de la ciutat que ofereix aquesta modalitat.

Un terç en francès

El batxibac permet cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa. Això significa que els estudiants han d’estudiar en francès literatura i història de França, tutoria i fer el treball de recerca.

L’Institut Joan Fuster ha apostat per oferir aquest batxibac per la tradició que té el centre en la promoció de les llengües estrangeres. Els alumnes poden estudiar francès des de 1r d’ESO i, fins i tot, al batxillerat poden triar si volen estudiar anglès o francès.

Hi ha un professor en jornada sencera en llengua francesa i tot l’alumnat se’n pot enriquir
Maria Dolors Perramon, directora de l’Institut Joan Fuster

Com s’hi accedeix?

Per accedir al batxibac s’ha d’acreditar un nivell de francès equivalent al B1 a través d’alguna d’aquestes maneres:

  • Titulació oficial B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
  • Justificant del centre d’ensenyament francès on ha estat escolaritzat.
  • Expedient acadèmic en què consta que l’alumne ha cursat i superat el francès com a primera segona llengua estrangera des de 1r d’ESO.
  • Superació d’una prova de nivell a l’institut.

Dues opcions per accedir a la universitat

En acabar el batxibac, l’alumne pot avaluar-se a través d’una prova externa bac sobre les matèries apreses en francès. La nota d’aquesta prova més la mitjana de batxillerat ja serviria com a nota d’accés a la universitat. Si no, l’alumne pot accedir-hi a través del sistema educatiu català.