paperetes recompte vots escrutini

Amb les eleccions municipals 2023 a l’horitzó proper, ens fixem en els resultats electorals: en quan i com es comptabilitzen i en el procés que fa que els resultats provisionals s’elevin a definitius.

El procés de recompte de vots s’anomena escrutini i comença en el precís moment que tanquen els col·legis electorals. En el cas que coincideixin diferents eleccions, la llei electoral, la LOREG, estableix en quin ordre s’han d’obrir les paperetes. Primer, les de les eleccions europees; després, Congrés i Senat; seguidament, les eleccions locals i, finalment, les autonòmiques.

El procés és totalment manual. Quan ha votat l’últim elector, s’introdueixen a l’urna els vots per correu rebuts que s’han fet arribar a les meses i comença el recompte. Es comproven les paperetes una a una i se n’anota el resultat. Després de fer les comprovacions amb el cens, se signa una acta d’escrutini. La presidència de la mesa ha d’entregar immediatament aquesta documentació oficial al jutjat.

En paral·lel, aquests resultats són transmesos a un centre de dades i per això els coneixem amb agilitat, en minuts o hores, depèn de la grandària del cens. Això sí, aquest balanç és provisional.

Per cert, que l’escrutini es considera un acte públic i, per tant, qualsevol persona hi pot assistir. Això sí, no té ni veu ni vot, i el president de mesa la pot expulsar en cas que es consideri que entorpeix d’alguna manera el procés.

L’escrutini general: els resultats definitius

No és fins tres dies després de les eleccions que comença el que la LOREG anomena escrutini general. La Junta Electoral competent (depèn de les eleccions serà la Provincial o la de Zona) es reuneix i comprova totes les actes rebudes i totes les incidències que s’hagin pogut produir. També comprova que efectivament els vots considerats nuls, ho són. És aquest organisme el que finalment aixeca l’acta definitiva. Els resultats definitius, generals i per circumscripcions, es publiquen al BOE fins a 40 dies després de la proclamació dels representants electes. I també a la pàgina web del Ministeri de l’Interior.

En el cas de les eleccions en què poden votar els ciutadans residents a l’estranger (per exemple, les generals), el dia de l’escrutini general i abans de començar-lo, les juntes electorals es constitueixen com a meses i compten els vots rebuts a través de consolats. És aleshores quan es comptabilitza el vot exterior i es pot consultar com una circumscripció més. Per això en aquests casos, la diferència entre els resultats provisionals i definitius és més gran perquè s’hi afegeix el vot emès des de l’estranger.

Un exemple: les municipals del 2019

En el gràfic següent es pot comprovar la diferència entre els vots provisionals, els que vam conèixer durant la nit electoral del 26-M del 2019 i van publicar els mitjans, i els definitius que posteriorment va publicar el BOE i queden recollits de forma oficial.

Barcelona en Comú i Junts van guanyar més de 300 vots respecte al recompte inicial i Barcelona pel Canvi-Ciutadans, en canvi, en va perdre 42. En comicis disputats, com es preveuen les eleccions del maig, els resultats definitius podrien implicar canvis significatius.