Durant les darreres quatre setmanes de confinament s’ha observat una clara reducció de la producció i el consum de molts productes. Associat a això, i com un efecte dòmino, també s’han reduït els residus urbans a la ciutat, com no havia passat mai en els darrers 30 anys. Segons dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la reducció de residus totals és de més d’un 24 % i la xifra actual de residus urbans no es donava des del 1989. 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Matèria orgànica, la davallada més important

La reducció més significativa de residus urbans a Barcelona és la de la matèria orgànica, que ha disminuït en un 32 % per la inactivitat de bars i restaurants. En tota l’àrea metropolitana la davallada ha sigut del 27 %. El fet que a Barcelona la recollida de matèria orgànica porta a porta comercial tingui un pes especial ha facilitat que la davallada s’accentuï quan aquests sectors han cessat la seva activitat.

L’AMB afirma que manté els nivells de recollida selectiva que hi havia abans de l’estat d’alarma, tot i la inactivitat comercial. Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB, apunta que “la reducció de residus barrejats recollits ha permès reduir la quantitat de residus que enviem a tractament finalista, però el repte és aconseguir que la represa de l’activitat econòmica no els faci incrementar. Això només ho podem aconseguir augmentant la recollida selectiva de les activitats comercials i potenciant la prevenció de residus, especialment en el sector de la restauració, amb l’ús d’envasos reutilitzables i reduint el malbaratament alimentari”.

La fracció del paper i el cartró també ha baixat molt durant el confinament, a causa del tancament dels comerços no alimentaris, que en són el principal productor. La davallada total a Barcelona, d’un 26%, inclou els residus de cartró recollits porta a porta al comerç.

El vidre ha patit aquestes setmanes una reducció del 21 % respecte a abans del confinament, a Barcelona. A la resta de la regió metropolitana ha disminuït un 18 %. La causa més directa, novament, és el tancament dels establiments de restauració i hotels. S’estima que un 50 % de la producció de residus de vidre es produeix en aquest sector.

Envasos, els residus que menys baixen

Pel que fa a la fracció d’envasos lleugers, el contenidor groc, es va registrar una lleu caiguda durant la primera setmana de confinament, tot i que després la seva producció també ha anat disminuint progressivament. A Barcelona la generació d’aquests residus ha disminuït més d’un 7 %, mentre que al conjunt de l’àrea metropolitana el descens ha estat del 3,5 %. L’AMB estima que el motiu de la contenció inicial va ser l’augment de l’ús de productes de neteja, així com del consum d’envasos d’un sol ús de refrescos i altres begudes (llaunes, ampolles i brics), que als bars on se solen consumir habitualment se serveixen en envasos retornables.

Recollida no selectiva

Pel que fa als residus recollits al contenidor gris, la davallada ha estat del 25 % a Barcelona, i d’un 17,5 % al total de l’àrea metropolitana. Si ens fixem en els residus voluminosos, han experimentat una caiguda del 80%, ja que en municipis com Barcelona s’ha deixat de prestar aquest servei fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Els residus provinents de la neteja urbana; és a dir, del buidatge de papereres, l’escombrat viari i els residus abandonats fora dels contenidors, s’han reduït en un 38 %. Les causes són la menor presència de persones en l’espai públic, la desaparició de l’activitat turística i el tancament dels establiments de menjar ràpid.

Tot i que la generació de residus ha baixat en general a tot el territori metropolità, la davallada més notable s’ha donat als municipis més grans, que habitualment atreuen més turisme i treballadors (Barcelona, 25 %) i estudiants (Cerdanyola del Vallès, Sant Adrià de Besòs o Castelldefels). Les ciutats mitjanes –Badalona, Santa Coloma, l’Hospitalet– també han registrat una caiguda d’entre el 8 % i el 10%. A tot Catalunya la disminució de residus urbans, des que es va decretar l’estat d’alarma, no arriba al 17 %.

La davallada més important de residus a Barcelona s’explica perquè és el municipi que concentra més comerç i establiments de restauració que han aturat la seva activitat, i també la ciutat amb més “població flotant”, que aquests dies no hi va a treballar, estudiar o de visita. A més, Barcelona és el municipi on la recollida porta a porta comercial té més pes.

També disminueix el consum de llum, gas i aigua

L’Agència de l’Energia de Barcelona també ha fet públiques les dades de consum de llum, gas natural i aigua durant el confinament. El consum d’electricitat s’ha reduït entre un 13 % i un 16 % a la ciutat, associat a la reducció de l’activitat del sector industrial i comercial.

El consum de gas natural durant el confinament s’ha reduït entre un 6 % i un 7 % i el consum d’aigua s’ha reduït un 7 % a Barcelona. Tanmateix, si analitzem les dades d’aigua per sectors, veurem com les disminucions també es corresponen als sectors industrial i comercial, però el consum domèstic ha pujat un 7 %.