Edifici Barcelona

Les famílies que viuen en pisos de lloguer propietat de l’Ajuntament no hauran de pagar l’impost sobre béns immobles (IBI). Aquest 1 de gener del 2020 entra en vigor la bonificació del 95 % de l’IBI per a aquests llogaters prevista a les ordenances fiscals aprovades pel 2020. A banda, el 5 % restant de l’impost l’assumirà l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació. Això vol dir que els llogaters queden completament alliberats de pagar aquest impost.

L’impost sobre béns immobles és un tribut municipal que grava la titularitat d’un dret de propietat, d’un dret real d’usdefruit o bé d’un dret real de superfície de béns immobles urbans, rústics o de característiques especials. La normativa preveu que els propietaris puguin repercutir l’IBI als llogaters.

Per a la resta, l’IBI s’encareix

En canvi, per a la resta de propietaris i llogaters de pisos, l’IBI resultarà més car aquest 2020. Les ordenances fiscals van aprovar un increment mitjà del 5,46 % de l’impost sobre béns immobles, segons els nous valors cadastrals de cada edifici. D’altra banda, s’ampliaran les ajudes a col·lectius vulnerables per pagar els rebuts. També hi haurà un recàrrec del 50 % als pisos buits i s’elimina la bonificació per domiciliació bancària.