temari selectivitat 2023

Tenir clar el temari de la Selectivitat 2023 és fonamental per preparar-te bé les PAU a Catalunya. Cada prova té una estructura diferent i si des d’un primer moment saps què et poden preguntar a cada part de l’examen, serà més probable que encertis la resposta correcta. Consulta el temari de la Selectivitat 2023 a Catalunya per assignatures, com seran els exàmens i quins són els criteris d’avaluació de les PAU.


Quin temari de la Selectivitat 2023 vols consultar:


Llengua Catalana

Les proves de català de la selectivitat avaluen la teva capacitat d’analitzar, comprendre i produir textos en català així com també les teves habilitats lingüístiques. L’examen s’estructura en tres parts. La primera posa a prova la teva capacitat d’anàlisi i síntesi a través de preguntes de comprensió lectora. També et poden preguntar per la tipologia d’un text o sobre els recursos expressius emprats. Totes aquestes qüestions estan basades en les lectures del curs: ‘Aigües encantades’, de Joan Puig i Ferrater, i ‘La plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda.

A la segona part hauràs d’elaborar un text escrit i corregir o reelaborar un text. Finalment, a la tercera part et trobaràs preguntes dirigides a avaluar els teus coneixements sobre estructures gramaticals i sintàctiques, de lèxic, semàntica o fonètica.

Llengua Castellana

Els exàmens de les PAU de castellà i català tenen un temari similar. Les proves de castellà també s’estructuren en tres parts. La primera, sobre comprensió, valora la teva capacitat d’anàlisi i síntesi i està basada en les obres del curs ‘Nada’, de Carmen Laforet, i ‘La fundación’, de Buero Vallejo. A la segona part et demanaran la redacció d’un text per avaluar la teva capacitat per estructurar, desenvolupar i argumentar idees sobre un tema. Al darrer exercici es vol comprovar els teus coneixements sobre connectors, pronoms, o neologismes, entre d’altres.

Anglès

L’examen de llengua anglesa també té tres parts, una de comprensió d’un text oral, una de comprensió lectora amb vuit preguntes de resposta múltiple i una darrera part d’expressió escrita. En aquest exercici hauràs de redactar un text d’entre 125 i 150 paraules sobre el tema que et plantegin. Recorda que en cap cas podràs comptar amb diccionaris ni material que et pugui ajudar a respondre a les preguntes de la prova.

Anàlisi Musical

L’examen d’Anàlisi Musical de les PAU està format per tres exercicis. El primer és un test amb quatre opcions de resposta sobre 10 audicions. En el segon hauràs d’analitzar un fragment o obra musical des de la part formal i estilística. Finalment, al darrer exercici hauràs de fer un comentari sobre un text breu de temàtica musical.

Les audicions de l’exercici 1 són lliures, mentre que les de l’exercici 2 estan extretes de les 40 peces que figuren a la llista d’obres de la matèria.

Cultura Audiovisual 

L’examen de Cultura Audiovisual de la Selectivitat 2023 té dues parts, una comuna i una optativa. En la primera hauràs de respondre breument dues de les tres qüestions que se’t plantegen. A la segona part, l’optativa, et proposaran un exercici teoricopràctic per demostrar el teu nivell de reflexió i d’anàlisi.

Segons Universitats, en ambdues proves es pot demanar una resposta per escrit o un dibuix. En aquest cas, es valorarà que sigui polit, comprensible, amb un bon enquadrament i tipologia apropiada. També es tindrà en compte la proporció dels dibuixos i que cada pla contingui informació.

Electrotècnia

Si fas l’examen d’Electrotècnia a la selectivitat 2023 et trobaràs sis exercicis, tot i només n’hauràs de respondre quatre. Un dels exercicis és tipus test. Consta de cinc preguntes, amb quatre respostes i només una de correcta. Cada resposta errònia, penalitza amb -0,16 punts. Si no respons, no tindràs cap penalització. La resta d’exercicis són resolutius.

Caldrà que desenvolupis els problemes plantejats de forma clara i endreçada. També es valorarà la presentació dels gràfics amb escales i la presentació dels esquemes sense ambigüitats. Es penalitzaran els errors dimensionals i els resultats sense unitats.

Física

Tal com indica el Departament d’Universitats, a l’examen de física hi pot sortir qualsevol contingut del currículum de Física de batxillerat. El tribunal valorarà la teva capacitat per explicar i relacionar coneixements, per interpretar dades i per realitzar dibuixos i gràfics. Es tindrà en compte la claredat a l’hora d’expressar els conceptes, que les respostes estiguin justificades o els errors d’unitats.

Geografia

A l‘examen sobre geografia hi ha cinc exercicis, tot i que només n’hauràs de respondre a quatre. En dos, les preguntes estaran relacionades amb temes demogràfics, de recursos naturals o energètics i d’Europa. Es valorarà la teva capacitat per descriure i explicar fenòmens geogràfics, relacionar les dades amb les causes i conseqüències d’un fet, completar dades d’una taula, localitzar punts geogràfics o definir conceptes.

Ciències de la Terra i Medi Ambient

L’examen de Ciències de la Terra i Medi Ambient està format per sis exercicis relacionats amb qualsevol dels continguts recollits al temari de batxillerat. No t’espantis perquè només hauràs de triar dos exercicis del primer bloc i dos del segon. Les preguntes poden tractar sobre conceptes bàsics, recursos, riscos, impactes o gestió. Es valorarà la capacitat de comprensió, anàlisi i valoració crítica o la interpretació i elaboració de mapes. En els problemes es valorarà l’exposició dels raonaments i càlculs realitzats fins a arribar al resultat final.

Fonaments de les Arts

Si ets un dels estudiants que farà l’examen de fonaments de les arts, has de saber que la prova consta de dues parts. A la primera, es plantegen cinc qüestions, tot i que només n’has de respondre tres. A la segona, et trobaràs amb dues opcions. La primera està centrada en el pensament associatiu i visual i la segona en el lingüístic i analític.

Grec

Les dues primeres preguntes de l’examen de llengua grega són les mateixes en les dues opcions de la prova. La primera, és de traducció i la segona consta d’exercicis de resposta oberta sobre la morfologia i sintaxi. La tercera pregunta se centra en etimologia i lèxic i la quarta, en cultura i civilització.

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

La prova de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials està formada per sis preguntes, però només n’hauràs de triar quatre. Als criteris d’avaluació es tindrà en compte que justifiquis totes les respostes i que tinguis clars tots els conceptes.

Disseny

L’examen de Disseny consta de tres exercicis. El primer és sobre coneixements teòrics d’aspectes socioculturals, estètics, històrics i tècnics de disseny. A la segona part de la prova podràs triar entre l’opció A i B, igual que a la tercera part. En ambdós se’t poden fer preguntes sobre activitats de disseny gràfics, envasos i embalatges o disseny industrial d’objectes.

Economia de l’Empresa

Les proves de la selectivitat d’Economia i Empresa estan formades per sis exercicis, dels quals només n’hauràs de respondre quatre. Hauràs de justificar el resultat obtingut i emprar vocabulari específic de la matèria. En el cas dels exercicis teòrics hauràs de interrelacionar conceptes, emprar exemples o gràfiques per il·lustrar la resposta.

Literatura Catalana

L’examen de Literatura Catalana consta de dues parts sobre les sis lectures previstes al programa del batxillerat. A la primera hauràs de respondre a dues de les preguntes teòriques de les quatre que se’t plantegen. L’objectiu és que demostris els teus coneixements sobre el context històric i literari, l’estructura o els personatges de les lectures del curs.

A la segona part hauràs de fer un comentari de text d’una de les dues opcions. L’enunciat et dirà aquells punts que hauràs de tenir en compte. En tots dos casos, et penalitzaran les faltes d’ortografia i els errors gramaticals.

Química

Tria quatre de les set preguntes que et plantegen a l’examen de química. Hauràs de respondre qüestions conceptuals, resoldre problemes numèrics, interpretar i analitzar taules, gràfics o diagrames, descriure procediments experimentals i interpretar i analitzar treballs experimentals.

Si t’equivoques amb la fórmula, et penalitzaran amb 0,5 punts. Els errors de càlcul es consideren lleus, excepte si els resultats són il·lògics.

Tecnologia Industrial

A l’examen de Tecnologia Industrial hauràs de respondre quatre dels sis exercicis. Un serà de tipus test, mentre que a la resta hauràs de resoldre problemes, sovint amb resultats numèrics. Et valoraran el coneixement de conceptes bàsics o la capacitat d’aplicar models matemàtics. Per obtenir la puntuació màxima, el resultat haurà de ser el correcte, hauràs de presentar els gràfics amb les escales correctes, o presentar sense ambigüitats els esquemes o els diagrames de blocs. Et valoraran positivament la pulcritud, la claredat i la precisió.

Història

Tria dos dels quatre enunciats que et proposaran a les proves d’història. Dos estan relacionats amb la història d’Espanya i dos amb la de Catalunya. En tots els exercicis se’t valorarà la comprensió de conceptes històrics i la capacitat d’anàlisi, les habilitats comunicatives i de síntesi de coneixements històrics. També t’avaluaran l’ordre a l’hora d’exposar les idees i el rigor, la capacitat d’argumentació, la riquesa del llenguatge o la correcció gramatical.

Dibuix Artístic

A l’examen de dibuix hauràs de demostrar els teus coneixements pràctics i teòrics. En el primer exercici hauràs d’analitzar les imatges de forma breu i concisa, mentre que al segon hauràs de fer esbossos que demostrin les teves capacitats per a la representació bidimensional. Et valoraran l’ús adequat de la terminologia, la capacitat d’anàlisi de les imatges, les composicions, l’ús de clarobscur, la creativitat o la proporcionalitat, entre d’altres.

Llatí

El primer exercici de l’examen de Llatí de les PAU 2023 avaluarà la teva capacitat per traduir un text d’entre 35 i 45 paraules. Ho podràs fer amb l’ajuda del diccionari i d’un apèndix gramatical. Al segon exercici, amb dues opcions, hauràs de demostrar els teus coneixements de morfosintaxi i al tercer hauràs de dir què signifiquen algunes expressions llatines i respondre preguntes sobre la civilització romana i el patrimoni arqueològic. Finalment, el darrer exercici hauràs de comentar un text sobre literatura o civilització romana.

Matemàtiques

L’examen de matemàtiques consta de sis preguntes, tot i que només hauràs de respondre’n quatre. Es valorarà la teva capacitat per justificar els resultats, la correcció dels càlculs o el dibuix de gràfiques de funcions. Et penalitzaran qüestions com la confusió entre una matriu i un determinant o la col·locació incorrecta d’un signe d’igual.

Biologia

Si t’examines de biologia a la Selectivitat d’aquest any hauràs de respondre quatre preguntes, estructurades en dos blocs sobre temàtiques relacionades amb el metabolisme, immunologia, genètica mendeliana, disseny experimental, biologia molecular, microbiologia o ecologia. Valoraran la teva capacitat per comentar i interpretar textos, per redactar escrits, fer petits càlculs numèrics o realitzar gràfics, taules o esquemes. També s’avaluarà la teva capacitat per interpretar i realitzar experiments.

Dibuix Tècnic

A l’examen de Dibuix Tècnic hauràs de fer tres dibuixos. El primer bloc gira entorn a la geometria plana, el segon esta relacionat amb el sistema dièdric i el tercer amb l’axonometria. Pensa que hauràs de fer els dibuixos a la mateixa pàgina de l’enunciat i que un 80 % de la puntuació provindrà del procés que has seguit per elaborar la imatge i el 20 % restant valorarà la qualitat gràfica i la precisió.

Història de l’Art

Si has triat examinar-te d’Història de l’Art a la Selectivitat 2023, has de saber que les proves consten de cinc exercicis tot i que només n’hauràs de fer dos. Per una banda, els apartats 1 i 2 seran sempre sobre art contemporani i et plantejaran dues preguntes de resposta oberta. Concretament, hauràs de resumir o esquematitzar el procediment per comentar una obra d’art i aplicar aquest esquema.

D’altra banda, els exercicis 3, 4 i 5 et proposaran una obra de l’art clàssic (Grècia i Roma), medieval (romànic, gòtic, bizantí i islàmic) o modern (segles XV, XVI, XVII i XVIII). En tots els casos hauràs de situar l’obra en el temps i determinar el context històric i cultural, descriure les característiques formals i conceptuals de les obres.

Història de la Filosofia

L’examen d’Història de la Filosofia consta de cinc preguntes repartides en tres exercicis. Al primer se’t plantejarà el text d’un filòsof i hauràs de respondre preguntes relacionades amb les idees d’aquest autor. Al segon, hauràs de comparar conceptes del pensament d’un autor o diversos. Finalment, al tercer exercici hauràs de fer una avaluació raonada i personal d’una afirmació filosòfica.

Literatura Castellana

T’examines de Literatura Castellana a la Selectivitat 2023? Enguany la prova consta de dues parts, que giren entorn a les sis lectures del programa del curs. A la primera part, hauràs de respondre a dues de les quatre qüestions que se’t plantegen. A la segona, hauràs de fer un comentari de text.