nota de tall que es

Milers d’alumnes que volen accedir a la universitat aquest any han d’estar molt pendents de les notes de tall 2024, que espublicaran el juliol després de les notes de la selectivitat. Les notes de tall permeten als estudiants saber quina és la nota mínima necessària per poder accedir a un grau i a una universitat. Què és exactament la nota de tall i com es calcula?

T’ho expliquem a continuació.

El significat de la nota de tall

La nota de tall consisteix en la nota límit per entrar en un grau universitari. Dit d’una altra manera, és la nota més baixa d’entre els estudiants admesos en una carrera (la qualificació de l’última persona que ha pogut accedir als estudis). Per tant, cada any les notes de tall són diferents.

La nota de tall, una orientació per als estudiants

Malgrat tot, habitualment no sol haver-hi gaire variació amb les notes de tall d’un any a un altre. Per això, les notes de tall de l’any anterior (en aquest cas, les del 2023) serveixen com a orientació per als futurs estudiants, que no sabran fins al juliol la qualificació que havien d’assolir per entrar al grau desitjat.

Com es calcula la nota de tall?

La clau de les notes de tall es troba en la fase específica de la selectivitat, la qual és voluntària. Es tracta de la realització d’un o dos exàmens d’unes matèries concretes que t’ajudaran més o menys a l’hora d’accedir a un grau universitari. Per assolir la nota més alta (14 sobre 14), caldrà tenir en compte les ponderacions, que van de 0,1 a 0,2. Si l’objectiu és assolir la qualificació més alta possible, l’alumne haurà d’examinar-se d’assignatures amb una ponderació de 0,2.

Les notes de la fase específica se sumaran a les de la fase general de les PAU, la qual té una qualificació màxima de 10. Les notes de tall van en funció de l’oferta i la demanda: cada grau té un nombre de places assignat i, com més alta sigui la demanda, més alta serà la qualificació necessària per accedir-hi.