matricula universitat

A les portes de la coneguda com a “nova normalitat”, el Ministeri d’Universitats ha fet les seves recomanacions perquè les aules i laboratoris dels centres universitaris s’adaptin a les circumstàncies. Propostes que, en tot cas, han de servir només d’orientació tenint en compte “el respecte a l’autonomia universitària i les competències de les comunitats autònomes” en aquest camp.

Distanciament social i torns rotatoris

El text del Govern espanyol preveu que les activitats docents i d’investigació en què no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres es facin de manera telemàtica, tot i que també obre la porta que, si hi ha els recursos necessaris, l’activitat es pugui fer mig presencial i mitja a distància. És a dir, que es desenvolupi a l’aula amb una part dels alumnes “in situ” mentre la resta ho segueixen en línia. En aquest cas, els estudiants s’haurien d’anar rotant. El que no es recomana, en cap cas, és doblar les classes per mantenir la presencialitat perquè suposaria, diu el ministeri, “una sobrecàrrega insuportable per al cos docent”.

Pla de contingència

En el document es recomana que cada universitat elabori, amb l’administració competent, un pla de contingència que faci possible un canvi massiu i immediat al sistema docent en línia si les circumstàncies sanitàries ho requereixen. Uns plans que han de preveure formació per a professors en l’ensenyament a distància, adaptació dels sistemes d’avaluació i horaris de seminaris i tutories. En tot cas, el que es demana també és una estratègia de “digitalització reforçada”.

Mesures de seguretat

A banda del distanciament social, el ministeri aposta perquè hi hagi dispensadors amb preparats de base alcohòlica a les entrades del centre, les aules i els lavabos. També es decanta per esglaonar les entrades i sortides tant dels centres com de les aules, fomentar el teletreball, limitar l’ús dels ascensors o evitar compartir material. No podran accedir al centre les persones diagnosticades de la covid-19 o que en presentin símptomes.

Actuació en cas de detectar un cas sospitós

En cas de sospita d’infecció per coronavirus, el document de recomanacions estableix que s’acompanya la persona a una sala separada d’ús individual, ja escollida prèviament, amb ventilació i paperera amb pedal en què es llençarà la mascareta i se’n proporcionarà una altra de quirúrgica tant al possible malalt com al treballador que l’acompanyi. Es trucarà al telèfon de referència que s’hagi acordat per començar l’avaluació del pacient i no es permetrà que retorni a l’activitat presencial fins que no hagi estat valorat per un professional sanitari.