Comissio amiant a Catalunya

La Generalitat ha creat la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC) amb l’objectiu que l’any 2032 la presència d’aquest material tòxic hagi desaparegut definitivament de Catalunya. La comissió té l’encàrrec d’impulsar les mesures necessàries per complir amb aquest termini establert per la Unió Europea.

En les primeres setmanes del 2020 es crearà una comissió tècnica que farà una primera feina de priorització de les actuacions, que seran moltes. Unes decisions que es prendran de manera urgent i abans de l’aprovació d’un Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant.

En aquesta comissió hi participen els departaments d’Economia i Hisenda, Treball, Afers Socials i Famílies, Salut, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Coneixement i Educació. També hi ha l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

La situació de l’amiant a Catalunya i Europa

A tot el territori català encara hi ha més de quatre milions de tones de fibrociment contaminades i fins a 30.000 tones de materials amb presència d’amiant. L’any 2001 es va prohibir la utilització, la producció i la comercialització de l’amiant a Catalunya, però aquesta restricció no afectava els materials ja instal·lats. A Barcelona ja s’han tirat endavant plans de retirada de l’amiant, també des de l’Obsevatori de l’Habitatge.

La Unió Europea, mitjançant la Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), ha posat dues dates límits. El 2028 tots els centres públics o d’utilització massiva han d’estar lliures d’amiant. Per a la resta d’infraestructures, el termini màxim és el 2032.