MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "Demano ara quan ja fa 10 anys que es va crear aquesta institució, que sigui regulada, més enllà del reglament orgànic, per la llei de la Carta Municipal de Barcelona, i per al ple reconeixement del dret dels ciutadans de Barcelona a ser defensats dels actes de mala administració que pateixin. Que per aquesta via es reconegui a la ciutadania el dret a defensa i revisió objectiva i independent dels seus problemes, de manera que la Sindicatura instrueixi un expedient de proposta, tot i deixar evidentment la darrera paraula a l'alcalde."

Actualment, la síndica de greuges es regula segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya de 2003 però, segons Vilà, cal reglamentar la institució “de forma autònoma a Barcelona” amb l’objectiu que es garanteixi una supervisió real i efectiva al ciutadà. La síndica considera que així es potenciaria l’eficàcia als serveis de la ciutadania i la qualitat dels serveis municipals i, així mateix, el govern i els consells municipals tindrien “un dictamen complet del que no va prou bé en l’activitat administrativa“.

La Carta Municipal de Barcelona regula el Consell Econòmic i Social, el Consell Tributari i la Junta Arbitral de Consum, i l’objectiu de Maria Assumpció Vilà seria incloure-hi la Sindicatura de Greuges de Barcelona per tal de reafirmar la institució i guanyar reconeixement. Vilà considera que “un òrgan que ha de supervisar la totalitat d’actes administratius municipals no pot tenir una regulació en precari” i, per això, cal actualitzar la legislació i demostrar que Barcelona és “capdavantera” en democràcia.

Prop de 10 anys després de crear la institució, és la primera vegada que es planteja aquesta demanda al plenari, de forma institucional i en públic. Paral·lelament, però, Vilà ja s’ha reunit amb tots els caps dels grups municipals i l’alcalde, dels quals ha rebut el suport, així com amb membres del Parlament de Catalunya.