excuses mesa electoral eleccions generals 2023

Quines són les excuses per no formar part de la mesa electoral per les eleccions generals 2023 si has estat cridat com a membre? El 23-J suposarà mobilitzar 15.192 ciutadans que hauran de formar part de les meses (a canvi d’una dieta de 70 euros) o ser suplents. Ara bé, què passa si algú ha estat convocat a formar-ne part i no hi pot anar? En aquest cas, haurà de notificar la raó per no assistir-hi a la Junta Electoral corresponent en un termini màxim de set dies des d’haver rebut la notificació.

Aquests són els motius que pots al·legar per no anar a una mesa electoral durant les eleccions generals del 2023 el 23 de juliol, d’acord amb la llei.

Excuses personals i professionals per no ser a la mesa electoral

Causes personals i familiars:

 • Tenir més de 65 anys.
 • Tenir una discapacitat o incapacitat permanent o temporal per treballar (caldrà presentar la baixa mèdica).
 • La previsió d’intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació o els dies immediatament anteriors i/o posteriors.
 • Gestació a partir dels sis mesos d’embaràsbaixa maternal i mare lactant durant els primers nou mesos del fill.
 • Gestació de risc en els primers sis mesos d’embaràs.
 • Haver de tenir cura de menors de 14 anys quan es demostri que l’altre progenitor no ho pot fer, o de persones amb discapacitat.
 • Estar ingressat en un centre penitenciari o un hospital psiquiàtric.
 • El canvi de residència habitual a un altre municipi d’una altra comunitat autònoma.
 • Haver format part d’una mesa electoral en tres ocasions els últims 10 anys.
 • Ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi imposat una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximació quan el condemnat o investigat estigui inscrit al cens del col·legi electoral.
 • Haver d’assistir a un esdeveniment d’especial rellevància inajornable. S’especifica que l’afectat n’ha de ser el protagonista (que per exemple, es casi) o tenir una relació de fins al segon grau de consanguinitat.

A banda, tenir vacances contractades abans del 30 de maig t’eximeix de ser a la mesa electoral el 23-J.

Causes professionals:

 • Professionals que prestin serveis el dia de les eleccions a les juntes electorals, jutjats i Administració Pública amb funcions electorals.
 • Serveis essencials de vital importància a la comunitat durant la jornada com metges, sanitaris, Protecció Civil o bombers.
 • Directors de mitjans de comunicació i caps d’Informatius que cobreixin la jornada electoral.
 • Professionals que participin en esdeveniments públics que se celebrin el dia de la votació, previstos amb anterioritat a la convocatòria i que no puguin ser substituïts.

En tots els casos, caldrà notificar la renúncia i, si s’escau, justificar-la amb la documentació corresponent. Un cop acceptada, es designaran les persones substitutes.

Delicte penal i multa per no anar a la mesa

La llei preveu una multa per no anar a la mesa electoral per a aquelles persones que hagin rebut la citació o abandonin la tasca durant la jornada. Hi ha sancions econòmiques en funció del poder adquisitiu del penat i també penes de presó d’entre tres mesos i un any.

A més, aquestes persones tindran antecedents penals.

Què vols saber de les eleccions generals 2023?