vot per correu eleccions generals 2023

Les eleccions municipals 2023 estan oficialment convocades i això vol dir que ja es pot sol·licitar la documentació per votar per correu. Si preveieu que el dia de les eleccions, el diumenge 28 de maig, no sereu al vostre municipi i formeu part del cens electoral, podeu exercir el dret de vot enviant directament la papereta a la mesa electoral. Això sí, cal seguir uns tràmits que tot seguit t’expliquem.

Requisits per poder votar per correu

Per poder votar per correu calen els mateixos requisits que es demanen per al vot presencial: ser major d’edat i residir a la ciutat. El primer que s’ha de fer és demanar la documentació per poder votar. Per fer-ho cal anar presencialment a una oficina de Correus i omplir un imprès. Cal tenir present que, un cop acceptada aquesta sol·licitud, la persona que ho demana ja no podrà votar de forma presencial.

Aquest tràmit, si es disposa de certificat de DNI electrònic, també es pot fer a través de la pàgina web de Correus.

Després d’uns dies, el sol·licitant rebrà al domicili indicat la documentació per votar, que inclou una papereta de cada candidatura. Un cop posat el vot dins del sobre s’ha de retornar tota la documentació degudament emplenada a una oficina de Correus per poder enviar-la per correu certificat al col·legi electoral que pertoca. Aquest tràmit no necessita segell.

Data límit del vot per correu

La data límit per fer la sol·licitud és el 18 de maig. Fins al dia 21, una setmana abans de les eleccions, s’enviaran les butlletes i el termini per portar la documentació amb el vot a Correus acabarà el 24 de maig.

En el cas dels ciutadans que no poden fer aquest tràmit perquè es troben temporalment a l’estranger des d’ara i fins a les eleccions, cal seguir un procés similar però als consolats i ambaixades. Els que no poden votar, perquè a les eleccions municipals no ho fan, són els ciutadans espanyols que viuen a l’estranger.

És important destacar que la petició per votar per correu no evita que es pugui formar part d’una mesa electoral.