Sentir els grills o veure voleiar papallones al bell mig de Barcelona és una estampa cada cop més habitual gràcies, en bona mesura, a la política de naturalització gradual dels espais verds que va començar a implantar-se ara fa uns anys. L’erradicació del glifosat l’any 2016, un herbicida químic no selectiu altament contaminant, o el creixement espontani d’herbàcies als escocells dels arbres hi han contribuït favorablement.

La vegetació autòctona del nou Parc de les Glòries

A principis d’abril va finalitzar la primera fase d’obres del Parc de les Glòries. Aquesta primera actuació de la Canòpia urbana té 20.400 metres quadrats de superfície verda i més de 400 arbres. Disposa, a més, d’una gran esplanada de gespa —la Gran Clariana—, d’1,1 hectàrees de superfície.

La vegetació que s’ha escollit per poblar aquest gran espai verd es basa a prioritzar la presència d’espècies autòctones.

En aquest sentit, en aquesta primera fase, s’han construït tres petits refugis de natura: els nodes de biodiversitat, espais aïllats del públic que reprodueixen els hàbitats d’un bosc mediterrani a petita escala. Aquí hi trobem arbres com roures, alzines, pins, aurons o pollancres, i arbustos com marfulls, llentiscles o rosers boscans.

nodes de biodiversitat
Roures, pollancres o aurons, alguns dels arbres que trobem als nodes de biodiversitat

Flors vermelles i blaves farcides d’insectes pol·linitzadors

Els nodes de biodiversitat no són els únics espais que afavoreixen la presència d’insectes o petits animalons. Les catifes de flors i d’altres herbàcies que poblen les nombroses zones enjardinades del parc també suposen un bon reclam per als pol·linitzadors.

sàlvia russa
La sàlvia russa és una de les plantes més abundants

Cal destacar, com a focus d’atracció d’insectes, unes flors blavoses que són especialment visibles entre l’estiu i mitjans de tardor. Corresponen a la sàlvia russa (“Perovskia atriplicifolia”), una espècie nadiua del centre i l’oest d’Àsia que es caracteritza per una floració llarga i vistosa.

També sobta la presència d’extenses catifes de flors rogenques. Aquestes corresponen a la sàlvia de fulla petita (“Salvia microphylla”), un petit arbust originari del sud-oest dels Estats Units que pot superar lleugerament el metre d’alçària i que floreix sobretot a la primavera i la tardor.

sàlvia de fulla petita
Sàlvia de fulla petita

Voleiant damunt d’aquestes flors, pol·linitzant-les, és fàcil veure-hi nombroses abelles, vespes, papallones com la safranera de l’alfals o l’atalanta, tàvecs, borinots o fins i tot libèl·lules. Enmig, aranyes o grills, animalons que ningú ha deixat aquí de forma expressa sinó que, a poc a poc, han anat apareixent atrets per la vegetació.

 

Els ocells, els altres habitants del parc

Aturant-nos durant uns minuts i parant atenció és fàcil comptabilitzar quatre o cinc espècies diferents d’ocells. Coloms, garses, cotorres i estornells són habituals a la gran Clariana, bé damunt la gespa o bé dins dels arbres que l’envolten.

Els nodes de biodiversitat poden atreure altres espècies menys nombroses a la ciutat com el pit-roig, el tallarol capnegre o el verdum.

La gespa de la Gran Clariana

Aquest espai no es va obrir al públic en el moment de la inauguració per tal d’afavorir-ne l’establiment. Actualment, segons explica Albert Francolí, cap del Departament de Conservació d’Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona, la gespa està ben consolidada i arrelada. “A l’estiu ha patit algun atac puntual de fongs a causa de la calor i la humitat però s’ha pogut controlar mitjançant segues i l’aplicació d’adob”. El tècnic també puntualitza que “en alguns punts molt concrets ha estat necessari fer algunes ressembres i encebaments”.
gespa Glòries
La gespa de la Gran Clariana
En qualsevol cas, destaca que l’obertura al públic es preveu cap al novembre o el desembre, ja que es vol aprofitar la suavitat tèrmica de la tardor per tal de garantir una millor consolidació del verd.
Al voltant de la Gran Clariana s’hi pot observar una mena de petit canal —o fossat— recobert de varietats d’herbàcies, gramínies i alguns arbustos. La funció de la vegetació, i de la petita tanca que la delimita, és que actuï de barrera natural, fent que l’accés a la clariana es faci només a través dels passadissos i ponts habilitats.
L’aigua que recull aquest fossat és recollida en uns petits captadors que eviten l’entollament, i és conduïda cap als nodes de biodiversitat, els quals actuen com a grans embornals que capturen l’aigua de la pluja i la reinfiltren lentament cap al subsol.
fossar de la Gran Clariana
Fossat que envolta la Gran Clariana