mobils escoles instituts catalunya

Catalunya tindrà una regulació pròpia dels mòbils a les escoles i instituts. El Departament d’Educació ha enviat aquest dimarts les instruccions als centres educatius. Són un marc comú per a tots els centres i parteixen de la condició bàsica que l’ús del mòbil ha de ser el mínim possible i que ha d’estar justificat educativament. El document s’ha elaborat partint del resultat del debat generat les darreres setmanes en el Consell d’Educació de Catalunya. Repassem com queden regulats els mòbils a les escoles i els instituts de Catalunya.

Mòbils prohibits a educació infantil i primària

La nova normativa estableix per a l’alumnat d’educació infantil i primària la restricció absoluta de l’ús del mòbil al centre educatiu, tant durant l’horari lectiu com no lectiu i tant al pati com al menjador i a les activitats extraescolars. En el cas que un alumne dugui un dispositiu, haurà d’estar apagat al llarg de la jornada escolar i desat en el lloc segur que el centre determini.

Mòbils a secundària: només en activitats d’aprenentatge

A l’ESO, l’alumne que porti mòbil l’haurà d’apagar en entrar al centre i desar-lo en el lloc segur que es determini. En les activitats lectives, el centre pot decidir si restringir-los totalment o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals, ja sigui per fer-ne ús pedagògic o per circumstàncies personals de l’alumnat. Es recomana, però, que per a activitats lectives el centre prioritzi l’ús del portàtil o dels dispositius del mateix centre.

En el cas de les activitats no lectives, com les estones d’esbarjo, no es podrà fer un ús lliure del mòbil, amb l’objectiu de preservar la interacció personal entre alumnat, professorat i altres membres de la comunitat educativa. Es vol garantir que el temps d’esbarjo sigui un espai d’oci lliure de pantalles, que promogui el joc, l’exercici físic i les relacions interpersonals directes. Excepcionalment, es podrà utilitzar amb la finalitat de fer una activitat concreta i sempre que ho indiquin els adults de referència que vetllin per l’alumnat en aquests espais.

Mòbils al batxillerat i l’FP: només amb finalitats pedagògiques

Pel que fa a l’educació postobligatòria, l’ús no podrà ser lliure en les hores lectives, només podrà permetre’s en les activitats d’aprenentatge. En el temps no lectiu, el centre pot regular-ne l’ús en funció de l’edat de l’alumnat, vetllant pel seu bon ús.

En aquests ensenyaments l’alumnat ha de ser responsable dels seus mòbils, seguint les normes del centre.

Situacions excepcionals per a l’ús de mòbils

Les instruccions del Departament d’Educació determinen algunes excepcions per a totes les etapes en diferents supòsits en què es podrà permetre l’ús dels mòbils:

  • Salut: per a l’alumnat amb alguna necessitat específica de salut que necessiti monitorar algunes constants.
  • Necessitats educatives especials: per a alumnes amb necessitats educatives especials que requereixin alguna aplicació que faciliti la comunicació, la participació o l’accés a l’aprenentatge.
  • Activitats singulars: quan sigui imprescindible per realitzar algun projecte que no es pugui fer amb dispositius del centre.
  • Sortides i viatges: quan el docent ho permeti, sempre que l’alumne faci un ús correcte de les imatges i sons enregistrats.
  • Transport escolar i desplaçament entre municipis: quan els alumnes visquin allunyats del centre i hagin de comunicar-se amb la família.
  • Emergències: quan per situació d’emergència l’alumnat hagi de comunicar-se amb la família.

En el cas que un centre vulgui dur a terme un projecte singular que inclogui la utilització dels mòbils diferent de la de les orientacions, haurà de sol·licitar autorització a l’Administració educativa després d’haver estat aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre.

Mesures correctores i sancions per incompliment

La regulació també estableix com s’ha d’actuar en cas d’incompliment de les directrius dins dels centres:

  • Falta lleu: si l’alumne usa l’aparell sense consentiment previ del docent i no afecta els drets fonamentals o la protecció de dades. En aquest cas, el centre haurà de custodiar el mòbil fins que acabi la jornada i amonestar l’alumne i el docent haurà de comunicar els fets a la família.
  • Falta greu: si l’ús del mòbil vulnera els drets fonamentals d’una persona constitueix una falta greument perjudicial per a la convivència. El mòbil es quedarà custodiat pel centre fins al final de la jornada i s’obrirà un expedient disciplinari.
  • Conducta molt greu: si a un alumne se li demana que lliuri el mòbil i s’hi nega serà una falta molt greu i s’hauran d’aplicar les sancions corresponents a aquest tipus de falta.