(ACN) El Departament d’Educació ha enviat aquest dilluns a les direccions dels centres educatius un document amb instruccions i orientacions sobre les incorporacions que tindran lloc l’1 de gener del 2023, fruit de l’acord amb els sindicats per reduir una hora lectiva a tots els docents del sistema educatiu públic de Catalunya. El document conté les orientacions per a cada tipus d’equipament a través de tres punts: aspectes que cal garantir, propostes organitzatives i què es pot demanar a escala de plantilla.

Es tracta d’unes orientacions fruit del treball amb les direccions dels centres, amb l’objectiu de facilitar-los la tasca, acompanyar-les i assessorar-les. El document també s’ha compartit en el marc de la mesa sindical. Alguns dels principals punts recollits són que cal mantenir l’assignació de les tutories, prioritzar l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials d’atenció educativa i que el professorat que fins ara treballava a mitja jornada ho pugui fer a jornada sencera.

Calendari i organització docent

També es detalla el calendari amb què es duran a terme les sol·licituds d’especialitats, que els equips directius hauran de demanar entre els dies 25 d’octubre i 16 de novembre, i el dels nomenaments telemàtics, que es realitzaran a partir del dia 12 de desembre, amb incorporació als centres el dia 1 de gener del 2023.

Pel que fa a les escoles, també concreta que cal garantir el manteniment de l’assignació de les hores del personal especialista i que cal prioritzar el suport a educació infantil i cicle inicial. Les propostes organitzatives són cobrir els desdoblaments o els suports amb les noves dotacions, redistribuir les hores lectives de l’esbarjo i redistribuir hores de codocència en franges globalitzades. Pel que fa a la plantilla, afegeix que cal prioritzar que les substitucions passin a cobrir les vacants per tota la resta del curs.

En els instituts, alguns punts que cal garantir són prioritzar el suport a educació secundària obligatòria i vetllar perquè la redistribució de matèries impliqui els mínims canvis a l’equip docent de cada curs. En les propostes organitzatives, per exemple, es planteja redistribuir prioritàriament aquelles que impliquin una càrrega lectiva menor, assignar les optatives trimestrals o quadrimestrals a docents diferents o bé redistribuir les hores de codocència en projectes o treballs de síntesi.

Més de 3.500 professionals més

La dotació de plantilla addicional que s’incorporarà als centres per cobrir la reducció d’aquesta hora lectiva serà de 3.566 professionals. S’hi han comptabilitzat les dotacions estructurals i també les dotacions incorporades al centre a partir de l’1 de setembre com les noves aules d’acollida.