compra supermercat
Foto: Xavi Calvo

El Govern espanyol ha aprovat l’ingrés mínim vital en el Consell de Ministres extraordinari d’aquest divendres. La prestació garantirà un mínim de 462 euros al mes per a una persona sola i afegirà 139 euros més per cada familiar fins arribar a un màxim de 1.015 euros al mes. Les famílies monoparentals rebran un complement de 100 euros. L’executiu de Pedro Sánchez calcula que la mesura arribarà a unes 850.000 llars i tindrà un cost de 3.000 milions d’euros anuals.

A unes 100.000 se’ls reconeixerà d’ofici el dret a la prestació. La resta l’hauran de sol·licitar, a partir del 15 de juny, i s’abonarà en dotze pagues. Tots aquells que la demanin fins al 15 de setembre cobraran de manera retroactiva des d l’1 de juny. En la resta de casos, els sol·licitants cobraran al mes següent d’haver demanat la prestació. L’ingrés mínim vital es podrà compatibilitzar amb altres ingressos, des d’altres prestacions fins a rendes del treball, en aquests casos s’abonarà la diferència entre el que cobren i la renda mínima.

Qui el pot demanar?

Podran sol·licitar l’ingrés mínim vital les persones soles d’entre 23 i 65 anys que faci almenys tres anys que viuen de manera independent. Se’ls demanarà haver estat d’alta a la Seguretat Social almenys durant 12 mesos en aquest període encara que sigui de manera no continuada. En canvi, es podrà sol·licitar l’ajuda des dels 18 anys si es tenen menors a càrrec. Caldrà acreditar un any ininterromput de residència legal i efectiva a l’Estat espanyol, a excepció de situacions de violència de gènere o explotació sexual, a les quals només se’ls exigirà ser majors d’edat.

També podran demanar l’ajuda les persones majors de 65 anys, si tenen menors o incapacitats a càrrec, en cas que no hi hagi cap altre adult menor de 65 anys que pugui ser el titular de la prestació.

Com es calculen els ingresssos?

Per tenir dret a l’ingrés mínim vital, caldrà acreditar que es tenen uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d’unitat de convivència (5.538 euros anuals per a llars unipersonals i el màxim de 12.184 en funció dels infants i adults que convisquin). S’exigirà tenir un patrimoni (descomptant l’habitatge habitual) inferior a tres cops la renda garantida. És a dir, entre 16.614 i 43.196 euros (en funció dels membres de la llar). Quedaran exemptes de rebre l’ajuda totes aquelles persones que siguin administradores de dret d’una societat mercantil. 

Per acreditar el dret a l’ajuda, es tindran en compte els ingressos anuals de l’any anterior, en cas de 2019. Tot i que de manera excepcional, per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, es podrà demanar l’any en curs tot i no cumplir les condicions econòmiques per rebre la prestació el 2019. Això sí, les persones que es beneciïn d’aquesta opció hauran de justificar que no estan cobrant l’atur i no van superar els límits de patrimoni establerts el 2019.

La Seguretat Social serà l’encarregada de calcular els ingressos i els nivells de patrimoni dels sol·licitants.

Ajuda a la unitat de convivència

L’ajuda es calcula per unitats de convivència, no per persones, a excepció d’aquelles que viuen soles. Per tant, serà només un membre de la família qui sol·liciti la prestació tot i que per calcular-ne l’import es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la família.

Es considera que les persones que formen part d’una unitat de convivència són aquelles que comparteixen domilici i estan o bé casades o són parella de fet, tenen fills o vincles familiars de fins a segon grau. En cas de separacions temporals per raons de feina o estudi no es perdrà l’ajuda sempre que tinguin la residència legal a Espanya.

Les famílies monoparentals amb fills, en tràmits de separació, de divorci o separades, també seran considerades com a unitat de convivència. En els casos de custodia compartida, els fills menors estaran inclosos dins el dominici en què estiguin empadronats.

A cada domicili podrà haver-hi un màxim de dues unitats de convivència, per tant, no es podran rebre més de dues ajudes per llar. La unitat de convivència haurà d’estar constituïda almenys des d’un any abans de presentar la sol·licitud, a excepció de les persones que sumin fills menors o en el cas de les víctimes de la violència masclista, separacions o trata.

Com s’ha de demanar?

Es reconeixerà d’ofici aquelles persones que estiguin percebent la prestació per fill a càrrec i també aquells que n’hagin de fer la sol·licitud, se’ls concedirà amb efectes retroactius a l’1 de juny si l’han demanada en els tres primers mesos.

La sol·licitud serà multicanal, es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. Les llars podran acreditar que compleixen les condicions tant amb els ingressos anuals de l’any anterior com amb els d’aquest any per atendre situacions derivades de la crisi del coronavirus.

No és incompatible amb una feina

La renda completarà els ingressos de la llar perquè arribin a l’import de la renda mínima vital. Així, per exemple, una persona sola que compti amb ingressos de 200 euros ja sigui per una feina o una altra prestació, rebrà de l’Estat els 262 euros que faran que arribi als 462 de la renda mínima.

El Govern espanyol “fomentarà” la incorporació al mercat laboral amb incentius. Quan el titular no tingui feina i la trobi, part del seu salari quedarà exempt transitòriament del càlcul de la prestació. Quan el seu salari s’incrementi, la quantia de la prestació es reduirà en una quantitat inferior a la de l’increment salarial. Si el beneficiari de l’ingrés no té feina s’exigirà que s’inscrigui com a demandant de feina.

“Segell social”

La prestació va acompanyada d’un “segell social” per a les empreses que ajudin els beneficiaris i els permetin, per exemple, ajudes en les compres. També hi haurà incentius a la contractació als beneficiaris per part de la Seguretat Social. L’ajuda arribarà a 850.000 llars (uns 2,3 milions de persones) i costarà aproximadament 3.000 M € a les arques de l’Estat.

I si ja cobro la renda garantida de la Generalitat?

Les rendes de les comunitats autònomes, com la renda garantida de la Generalitat, seran compatibles amb l’ingrés mínim vital i podran servir per “complementar-la”. La prestació estatal serà un “sòl comú” per a tot Espanya. Les CA podran sumar a aquesta base les ajudes que creguin convenients. Fonts del Govern espanyol estimen que, a excepció del País Basc i Navarra, l’ingrés mínim permetrà multiplicar per quatre els beneficiaris de les rendes autonòmiques que hi ha en marxa actualment.

En cas de frau

Els sol·licitants de l’ajuda estan obligats a informar de qualsevol canvi en els seus ingressos en un termini màxim d’un mes. La Seguretat Social també podrà cancel·lar l’ingrés de les prestacions si detecta irregularitats o si un membre de la unitat familiar està més de 90 dies a l’extranger sense justificació. A més, l’ens cancel·larà la prestació en cas de defunció, tot i que llavors un altre membre de la unitat de convivència podrà demanar l’ajuda en un termini de tres mesos i, si li es reconeguda, se li abonarà des que va acabar l’anterior.

Les sancions en cas de frau o incompliments poden anar des de requeriments d’informació a quedar-se sense ajuda durant cinc anys. Es consideren infracions: no presentar la docmentació que toca, no justificar les sortides a l’extranger, no participar en els plans d’inclusió del ministeri o el falsejament dels ingressos. A més, tots els usuaris estaran obligats a tornar els diners en cas que hagin cobrat més del que els toca. 

Altres beneficis

Les persones beneficiàries estaran exemptes del pagament de la matrícula universitària en el curs 2020/2021, així com del compagament farmacèutic.​