Gorra de la Guàrdia Urbana
Foto: Edu Bayer

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de 241 places per a la Guàrdia Urbana. Serà la més gran del mandat i quan s’hi incorporin els nous agents, el cos policial de la ciutat tindrà 3.500 efectius. El període per presentar les sol·licituds s’obrirà a finals de febrer i les proves de selecció acabaran al novembre. Les persones que aconsegueixin una de les places, començaran el curs de l’Escola de Policia el gener del 2023.

Requisits per a la convocatòria de Guàrdia Urbana

La convocatòria de les 241 places per a la Guàrdia Urbana de Barcelona consta de tres fases: oposició, formació i pràctiques. Les persones interessades a presentar-se a les oposicions han de complir els següents requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
  • Haver fet els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • Posseir el permís de conduir de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics. La presentació d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Novetats de la convocatòria de Guàrdia Urbana 2022

Per primer cop, l’Ajuntament de Barcelona amplia els idiomes de la prova de llengua estrangera. Fins ara la prova de coneixements podia ser d’anglès, àrab, urdú o xinès. Enguany també s’hi incorporen l’alemany, el francès i l’italià. A més, aquesta convocatòria manté la quota del 40 % de les places per a dones, tal com es va fer en any anteriors.