mobil instituts catalunya

La majoria de sectors de la comunitat educativa demanen “amb contundència” que sigui el Departament d’Educació el que estableixi un marc general de regulació dels mòbils a les escoles. Així ho recullen les conclusions del procés participatiu realitzat pel Consell Escolar de Catalunya, lliurades ja a Educació amb la recomanació de crear un protocol “únic, clar i com més concret millor” per no crear diferències entre centres.

El protocol ha de ser restrictiu i per a tota la comunitat educativa

Hi ha consens, a més, que sigui un protocol restrictiu. A més, tant famílies com alumes i docents coincideixen que ha d’afectar tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, docents, personal d’atenció educativa, monitoratge i també famílies. La raó és garantir-ne la coherència i la coresponsabilitat.

Ara bé, tot i que es demana restricció, es deixa la porta oberta que els centres puguin adaptar la normativa a la seva realitat i el seu projecte educatiu. En aquest punt, la majoria dels sectors proposen que la primària sigui una etapa lliure de mòbils. Per a secundària, molts docents i famílies proposen prohibir el mòbil fins als 16 anys i es demana una regulació més restrictiva que no pas als ensenyaments postobligatoris.

Garantir l’educació en cultura digital

El document presentat pel Consell Escolar de Catalunya també posa sobre la taula que la regulació dels mòbils no ha d’implicar que es descuidi l’ús de les TIC en l’aprenentatge de l’alumnat i que cal garantir una educació en cultura digital i bon ús del mòbil.

També s’apunta que, en cas que es prohibeixin els mòbils, caldrà regular també l’ús dels ordinadors portàtils, en què també funcionen les mateixes aplicacions que es poden tenir als mòbils.

I ara què?

A partir de les conclusions del procés participatiu del Consell Escolar, es redactaran unes “instruccions i uns criteris marc” que arribaran al gener als centres educatius, perquè engeguin un debat amb les famílies i regulin l’ús del mòbil, d’acord amb el marc establert pel Departament d’Educació. Els centres que ja n’han regulat l’ús hauran d’adequar-se al nou marc general, si ho consideren necessari.

L’objectiu d’Educació és que el curs 2024-2025 tots els centres hagin regulat l’ús dels mòbils, conjuntament amb la participació de tota la comunitat educativa, en els diferents espais educatius i les activitats no lectives, l’espai de menjador, les extraescolars i les sortides i viatges.