Classe del màster de professorat a la UAB

Tots els professors que opten a les adjudicacions d’estiu del curs 2019-2020 coneixeran la seva destinació durant aquest mes de juliol. És en aquest mes quan s’adjudiquen les places vacants provisionals a escoles i altres centres educatius no ocupades per funcionaris amb destinació definitiva o per professors amb nomenament vigent l’1 de setembre del 2019. També hi participen centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris i centres de formació de persones adultes.

Destinacions definitives a les escoles: com consultar-les?

Segons el calendari de la Generalitat, les destinacions definitives de les adjudicacions a les escoles es publiquen el 17 de juliol, després d’un primer període amb la resolució de les destinacions provisionals de l’estiu 2019 per als professors a Catalunya. Es pot consultar la resolució de les adjudicacions definitives a través de dos portals, aquest amb identificador GICAR i aquest altre amb identificador XTEC.

Adjudicacions definitives 2019: quan se sabran?

A continuació trobaràs el calendari amb les dates clau de les adjudicacions d’estiu per al curs 2019-2020. El mateix mes de juliol es coneixerà la resolució provisional i també la resolució definitiva.

  • del 17 al 27 de maig del 2019: presentació de sol·licituds del personal interí
  • del 28 de maig al 6 de juny del 2019: presentació de sol·licituds dels funcionaris de carrera
  • del 17 de maig al 6 de juny del 2019: presentació de sol·licituds dels professors especialment sensibles a determinats riscos, segons fixa l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
  • del 6 al 20 de juny del 2019: propostes de les direccions dels centres
  • juliol del 2019. Publicació de la resolució provisional
  • juliol del 2019. Publicació de la resolució definitiva

Professors que poden participar a les adjudicacions

Han de concórrer obligatòriament:

  • professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té destinació definitiva ni provisional l’1 de setembre del 2019
  • professorat que va superar processos selectius anteriors d’accés a la funció pública docent i que té concedit l’ajornament de la fase de pràctiques
  • personal interí que a 31 d’agost del 2019 hagi prestat serveis en centres o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació i que ha accedit a la borsa de personal interí i docent en convocatòries anteriors al curs 2018-2019

En aquests casos, si el docent no presenta la sol·licitud individual se’l podrà adscriure d’ofici a un lloc de treball vacant a dedicació sencera.

També pot participar voluntàriament a la convocatòria:

  • personal interí que ha accedit a la borsa de personal interí i docent en convocatòries anteriors al curs 2018-2019

No pot prendre part en aquest procediment el personal interí que ja s’ha presentat a la convocatòria oberta de la resolució EDU/720/2019 de 22 de març de la borsa de treball per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.