Entre el ple de febrer –quan el Grup Municipal de CiU va anunciar el canvi de nom pel de Grup Municipal Demòcrata– i el d’aquest març, el partit de Gerard Ardanuy va fer una consulta interna que el va empènyer a abandonar el grup. Per això, ha ocupat un nou lloc a la sala del plenari com a regidor no adscrit; el seu seient fins al moment, en canvi, l’ha ocupat la regidora del grup Demòcrata Mercè Homs. A banda del canvi de lloc, no estar adscrit a cap grup municipal comportarà que Ardanuy no pugui presentar proposicions ni fer precs i preguntes. Sí que podrà intervenir en els debats per posicionar-se, tot i que amb un temps més reduït que els grups.