L’Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per acollir-se a la tarifa plana fiscal el 2023, una nova opció per pagar els impostos municipals de tot un any en quotes fixes mensuals. La sol·licitud es pot fer fins al 10 de gener del 2023 a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. Per donar-se d’alta serà necessari estar inscrit al cens de notificació electrònica, no tenir deutes pendents i disposar de certificat digital (idCAT Mòbil o Cl@ve pin).

Impostos inclosos i quotes a pagar

La tarifa plana inclou els següents tributs: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), el preu públic per a la recollida de residus, la taxa de guals i la taxa de terrasses. Queda exclòs de la tarifa plana l’impost d’activitats econòmiques (IAE). De cara al 2023, només s’hi podran acollir les persones físiques, ja que per incloure-hi també les persones jurídiques cal millorar qüestions tècniques internes.

Per calcular l’import de la tarifa plana es tindrà en compte la quantitat pagada l’exercici anterior. Cada contribuent podrà escollir en quantes quotes vol pagar els tributs, amb la possibilitat de distribuir els pagaments en quatre, sis, vuit o 11 quotes. L’import mínim serà de 30 €. Els mesos de juny i novembre s’ajustarà la quota de la tarifa plana en funció dels rebuts de l’any en curs, de manera que podrà incrementar-se si els impostos han pujat o bé reduir-se si s’han rebaixat.

400.000 usuaris potencials

En la presentació d’un informe a la Comissió d’Economia, la regidora d’Hisenda, Montserrat Ballarín, ha detallat que l’Ajuntament estima que la tarifa plana pot tenir un univers potencial de 400.000 usuaris. Aquesta és la xifra de contribuents que tenen l’IBI domiciliat. Ballarín ha explicat també que hi haurà l’opció de donar-se de baixa de la tarifa plana, però que no serà efectiu fins a l’exercici següent.