Els impostos són tributs en què no hi ha una contraprestació pel pagament, és a dir, són la base per què després l’administració redistribueixi aquests diners en serveis. Els impostos es poden classificar de diverses maneres: estatals, autonòmics o locals, i segons la seva tipologia s’acostumen a dividir en impostos directes i indirectes. Aquesta setmana, la Marta Ballesta ens mostra alguns dels formularis que sovint hem d’omplir.