cotxes contaminació

Segons les darreres dades publicades per l’Oficina del Canvi Climàtic, les emissions de CO2 equivalent —CO2, CH4, HFC, PFC i SF6— van ser de 44 milions de tones (Mt CO2eq) durant el 2018, una xifra que va suposar que hi hagués una reducció del 0,12 % respecte a l’any anterior. Aquesta dada permet concloure, segons l’entitat, que s’han estabilitzat les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya en els darrers anys.

Des del 1990, les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle van mantenir una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions amb 58,43 milions de tones de CO2 equivalent. Aquest màxim es va mantenir fins al 2007. A partir d’aquest any la tendència es va invertir i va anar disminuint fins al 2013, any en què van repuntar novament les emissions fins al 2017. Ara bé, entre el 2017 i el 2018 l’evolució creixent es va aturar i s’ha estabilitzat, malgrat que respecte al 1990 les emissions de CO2 equivalent han crescut un 43%.

Disminució, però no en tots els sectors

En nombres totals, dels 44 milions de tones de CO2 equivalent emeses el 2018 a Catalunya, 14,51 milions (33 %) corresponien a les de les instal·lacions sotmeses a la directiva europea de comerç de drets d’emissió; 0,48 milions de tones (1 %), a emissions de l’aviació, i les 28,97 restants (66 %) pertanyien als sectors difusos.

La reducció dels gasos d’efecte hivernacle es va produir bàsicament en l’àmbit energètic i, en menor mesura, en els residus i en l’àmbit residencial. La caiguda de la producció energètica elèctrica, amb una reducció de 0,4 Mt CO2eq (un 11 %), s’explica d’una banda per la reducció de la producció energètica i de l’altra per l’augment de les fonts renovables al total de la producció d’electricitat a Catalunya.

En segon lloc, hi ha el sector del ciment, que va reduir les emissions respecte al 2017 un 3 %, i es va estalviar així l’emissió de 93 milers de tones de CO2 anuals. Això s’explica per la baixada del 19 % de la producció de clínquer de ciment en un any. Finalment, les emissions de la indústria química orgànica van baixar en 66 milers de tones de CO2 equivalent, un 3 % en comparació amb l’any anterior.

En canvi, les emissions provocades pels sectors difusos van augmentar un 1,2 %, amb una variació de 0,34 Mt CO2eq. Aquestes provenen d’activitats no subjectes al comerç de drets d’emissió i representen el 66 % del total d’emissions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya. En aquest sector destaca el transport, que representa el 43 % del total, seguit de l’agricultura i la ramaderia (17,6 %) i, en darrer lloc, les activitats industrials no regulades pel règim de comerç (17,11 %).