A l’octubre tindrem al port de Barcelona una planta dessalinitzadora per poder disposar d’aigua en aquesta època de sequera i no haver de dependre de vaixells que en portin. Però d’aquesta infraestructura com n’hem de dir, planta dessalinitzadora o planta dessaladora? Quines diferències hi ha entre una i altra? El Termcat ens aclareix quin ús ha de tenir cada paraula.

Dessalinitzadora i dessaladora: tot va començar amb la sal

Tant dessalinitzadora com dessaladora contenen la paraula sal, que n’és el nucli. La resta són prefixos i sufixos adjuntats que han permès fer créixer la família d’aquest mot i crear vocabulari per explicar la realitat.

Tal com especifica el Termcat, dessalinitzadora prové de salí, que es verbalitza amb salinitzar, pren sentit amb dessalinitzar i, finalment, s’adjectiva amb dessalinitzador/dessalinitzadora. Així doncs, som davant d’una paraula de formació complexa però que alhora és fàcilment comprensible.

També és fàcil d’entendre la paraula dessalar. Aquest mot està format pel verb salar, al qual s’ha afegit el prefix des-, que denota el significat invers a allò a què s’afixa.

Així doncs, totes dues semblen significar el mateix, “treure sal d’alguna cosa que en té”.

Dues opcions bones però d’àmbits diferents

Què en diu el diccionari? Dessalar vol dir textualment segons el DIEC “Llevar la sal (d’una cosa salada)”; i en canvi, dessalinitzar vol dir “Treure la sal (d’un terreny, d’una substància, etc.)”.

Tot i la semblança dels dos mots, el Termcat recomana distingir-los segons l’àmbit. Dessalar és un terme més genèric englobat dins de l’àmbit de la indústria alimentària. Com a terme genèric es pot utilitzar genèricament per designar la plataforma, però com que ja tenim un terme més específic per fer-ho, es recomana utilitzar específicament dessalinitzar, perquè és d’àmbit més especialitzat, concretament està inclosa dins l’àmbit de medi ambient – gestió ambiental i en hidrologia.

Per aquest motiu de vegades té ús la forma dessaladora per a fer referència al concepte de què parlem, però és més precisa i més adequada des del punt de vista especialitzat la denominació dessalinitzadora

Segons el Termcat, una planta dessalinitzadora és una “instal·lació destinada al tractament de l’aigua marina o l’aigua salobre amb l’objectiu de disminuir-ne el contingut de sal i fer-la apta per a diversos usos, incloent-hi l’abastament d’aigua”.