La relació entre contaminants emesos a l’atmosfera i escalfament

La combustió dels hidrocarburs es tradueix en emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que provoquen l’augment de temperatura i, a més, emeten partícules altament contaminants i nocives per a la salut humana.  

El carboni negre també fa augmentar la temperatura global

Sovint es parla del COcom a principal contribuent a incrementar la temperatura terrestre, però el carboni negre, fruit de la combustió de motors dièsel, estufes i fins i tot els incendis forestals, també n’és responsable en bona mesura.

Xavier Basagaña, doctor en bioestadística per la Universitat de Harvard i investigador de l’ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona), estableix una relació entre contaminants i escalfament.

Els contaminants poden ser de dos tipus: els primaris, que són aquells que s’emeten pels tubs de fuites dels vehicles, i els secundaris, que es generen per reaccions a l’atmosfera i que com a resultat produeixen compostos com ara l’ozó troposfèric. La temperatura i la radiació solar, conjuntament amb els òxids de nitrogen i determinats compostos volàtils, són els precursors de la formació d’aquest gas nociu. El vent transporta alguns d’aquests precursors lluny de la seva zona d’emissió i de mica en mica van reaccionant a l’atmosfera amb els components orgànics volàtils (COV) que es troben en suspensió. Així, es pot donar el cas que a Vic i a la Cerdanya hi hagi concentracions d’ozó troposfèric més altes que no pas a Barcelona perquè es donen millors condicions perquè es formi. Tot plegat té uns efectes greus per a la salut.