La contaminació de l’aire de Barcelona supera els nivells recomanats per l’OMS

Cremar combustibles fòssils a través de l’activitat de les indústries, el transport o la producció d’energia no és innocu. Els contaminants de la pol·lució i la temperatura alta afecten negativament el planeta i la salut de les persones. 

Barcelona supera els nivells de referència marcats per l’OMS de diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), benzè, ozó i benzo(a)pirè. Un 48% de la població està exposada a nivells superiors als marcats per aquesta organització en el cas de NO2, dada que augmenta al 95% en el cas de les partícules PM10. Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, almenys 351 persones van morir a la ciutat el 2018 a causa de la contaminació. A Europa es calcula que cada any moren prematurament 422.000 persones per excés de PM2,5 i 79.000 per excés de NO2.

Un estudi monogràfic de l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer estableix que ja existeixen evidències científiques suficients per considerar que la pol·lució i en especial les nanopartícules en suspensió fruit de la combustió d’hidrocarburs són carcinògenes per als humans.

La pol·lució actua com a desencadenant de malalties

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya

El document Efectes sobre la salut dels principals contaminants de l’aire i recomanacions davant possibles superacions dels nivells establerts, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, afirma que s’ha comprovat que la contaminació de l’aire incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó de la població. I divideix les substàncies contaminants que inhalem en partícules en suspensió, òxids de nitrogen, ozó troposfèric, diòxid de sofre, benzè, hidrocarburs aromàtics policíclics, monòxid de carboni, metalls tòxics, arsènic, cadmi, níquel, plom, sulfur d’hidrogen, clor i clorur d’hidrogen.

Actualment, el principal problema que té la ciutat de Barcelona és la presència de diòxid de nitrogen per sobre del llindar que recomanen la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El diòxid de nitrogen és producte de l’oxidació del monòxid de nitrogen quan entra en contacte amb l’atmosfera. Es tracta d’un compost tòxic que provoca la irritació de les vies respiratòries. Per això és perillós per a les persones amb malalties cròniques pulmonars. Una exposició continuada al diòxid de nitrogen (NO2) es relaciona amb un augment dels símptomes bronquítics d’infants amb asma.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d’un visor de la qualitat de l’aire metropolità en temps real.

Concentració mitjana anual de NO2

* La línia vermella indica el valor màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i per la Unió Europea (UE)
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona

Pel que fa a les partícules contaminants en suspensió, la ciutat està per sobre dels nivells que recomana l’OMS però no supera els marges que recomana la Comissió Europea.

El darrer estudi realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona sobre la qualitat de l’aire calcula que es podrien estalviar 650 morts prematures a la ciutat i 3.500 a l’àrea metropolitana si es reduís la contaminació als nivells recomanats. Actualment, però, i segons aquest mateix estudi, el 95 % dels barcelonins estan exposats als nivells anuals de partícules en suspensió i un 68 %, als nivells de diòxid de nitrogen (NO2).

Concentració mitjana anual de partícules en suspensió

* Les línies vermella i rosa indiquen el valor màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el màxim regulat per la Unió Europea

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona