La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut 16 queixes d’opositors a auxiliar administratiu al consistori. Molts d’ells han presentat a la Sindicatura el certificat ACTIC, que atorga la Generalitat per acreditar un nivell mitjà en competències en tecnologia de la informació i la comunicació. Asseguren que l’alt nivell de la prova d’ofimàtica no es corresponia amb el “nivell d’usuari” que es demanava a les bases de la convocatòria.

La prova va ser tipus test i, segons apunten, contenia preguntes que no s’adequaven amb les tasques a desenvolupar per un auxiliar administratiu. Algunes de les qüestions que es van plantejar eren els precedents d’Excel, realització de macros o inserir hipervincles.

Vilà ha admès a tràmit totes les reclamacions i ha fet arribar una petició a la Gerència de Recursos Humans de l’Ajuntament per saber què s’entén per “nivell d’usuari” i si aquest concepte ofereix prou informació sobre quins han de ser els coneixements que han de tenir els candidats.

Aquest procés de selecció de personal de l’Ajuntament és el segon que rep queixes a la Sindicatura. Des de juliol, Vilà ha atès 262 reclamacions relacionades amb la convocatòria a 113 places d’agent de la Guàrdia Urbana. D’aquest primer procés en el qual Vilà va reclamar explicacions al consistori encara no se n’ha rebut cap resposta, malgrat que el Reglament de la Sindicatura aprovat pel Consell Plenari, estableix un termini de 15 dies per respondre a la defensora.