Després de rebre la queixa del Comitè Professional de BTV l’11 de novembre, en què es demanava poder treballar amb la màxima qualitat i professionalitat, sense les limitacions dels blocs, la síndica ha fet dues peticions d’informació. D’una banda, ha requerit a l’Ajuntament sobre les actuacions que promourà per garantir el dret a la informació durant la campanya electoral. De l’altra, s’ha adreçat també al Consell d’Administració de BTV perquè informi sobre el seu posicionament en relació amb el pla de comunicació que presenti la direcció del mitjà per donar cobertura a les eleccions generals del 20 de desembre. En aquests moments està pendent de rebre resposta d’aquestes sol·licituds per poder emetre un dictamen.

Segons la síndica, la normativa avala la possibilitat de donar informació sense blocs electorals. L’article 66 de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) disposa que l’organització dels mitjans de comunicació ha de garantir el pluralisme polític i social, així com la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa en la programació durant el període electoral. Així, afegeix la síndica, la norma atorga discrecionalitat als mitjans a l’hora d’establir el seu pla de cobertura, que, en tot cas, haurà de respectar els principis establerts a la LOREG.

Actualment, els òrgans de direcció dels mitjans de titularitat pública han de facilitar a les juntes electorals competents els seus plans de cobertura informativa d’una campanya. La Junta Electoral Central (JEC) posa a disposició de les candidatures els plans de cobertura i els concedeix un termini per formular reclamacions o recursos i, només en cas que se’n formulin, la JEC podrà pronunciar-se sobre els citats plans.

La Direcció de BTV va presentar un pla de cobertura informativa per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, però el Consell d’Administració no va arribar a presentar-lo a la JEC perquè algunes formacions polítiques van expressar a BTV la voluntat d’impugnar-lo.