Durant el 2013, Serveis Socials van atorgar un total de 4.540 ajuts econòmics per al manteniment general de la llar de les famílies que passen dificultats econòmiques, amb un cost d’un milió d’euros. Aquest any, a banda de disposar d’una partida econòmica il·limitada per ajudar a aquestes persones, també se seguiran impulsant els diferents programes per pal·liar els problemes de pagament dels rebuts de l’aigua, llum i gas.

Existeix un conveni entre els Serveis Socials de Barcelona i Endesa per establir ajuts per fer front als deutes generats amb motiu del subministrament d’electricitat i gas dels usuaris que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. També Agbar ofereix un fons de solidaritat que facilita ajudes per eximir del pagament del consum de l’aigua.

Per poder acollir-se a totes aquestes ajudes o facilitats, els Serveis Socials municipals disposen de la informació sobre els requeriments i documentació que cal acreditar en cada cas. Els veïns que ho necessitin poden adreçar-se al centre de serveis socials (CSS) del seu barri.