La convocatòria anual de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis és el mecanisme a través del qual l’Ajuntament contribueix al finançament de les activitats de tota mena d’entitats de la ciutat i dels barris. S’hi poden presentar projectes en diverses categories, que van des de la promoció de la salut fins a la cultura, passant per les activitats per a joves, dones, immigrants o promoció del medi ambient. En la majoria d’aquestes categories només poden concórrer associacions o, fins i tot, grups informals representats per una persona jurídica. Però l’Institut de Cultura també atorga subvencions a empreses privades que organitzen activitats culturals a la ciutat. De fet, l’any 2014, les dues subvencions més quantioses (150.000 euros) van ser per a les empreses que organitzen el Primavera Sound i el Sónar. També es va subvencionar amb 80.650 € el Teatre Romea, tot i que la valoració del projecte presentat per l’empresa que els gestiona no va arribar a l’aprovat (4,129 punts) segons els criteris de valoració.

El Consell d’Associacions de Barcelona -amb seu a Torre Jussana- considera que la relació de l’Administració amb aquestes empreses s’hauria de vehicular per altres canals, que no interfereixin en les partides destinades a reforçar l’acció de les associacions sense ànim de lucre. Sobretot si es té en compte que aquestes partides han minvat durant els darrers anys. Un informe, elaborat pel consell amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, assenyala que entre 2010 i 2011 l’import total destinat a aquesta convocatòria va caure un 7,8%, mentre que entre 2012 i 2013 va caure un 8,6%. Entre 2012 i 2014 s’ha recuperat un 2,8% en el primer any i un 7,2% en el segon, però l’import assignat per a 2014 encara queda lluny de la xifra de 2010. També cal tenir en compte que entre 2012 i 2014 el nombre de projectes presentats i atorgats ha crescut un 25%.

D’altra banda, l’estudi també posa de manifest que, des de 2012, les subvencions d’àmbit ciutat tendeixen a créixer en detriment de les d’àmbit districte, és a dir, les que reben les entitats de barri. El Consell d’Associacions considera que s’hauria de fomentar més la tasca de les associacions més arrelades als districtes i la seva imprescindible acció de proximitat.

Malgrat tot, l’informe valora positivament les actuacions de l’Administració municipal per millorar i facilitar els diferents tràmits que han de realitzar les associacions en el marc d’aquesta convocatòria, tot i que també s’hi assenyala que encara queden aspectes que necessiten ser millorats. Les associacions demanen disposar de més temps per preparar tota la documentació necessària i que no s’endarrereixi tant la publicació de les resolucions de subvenció, que sovint arriben mesos després que l’activitat s’hagi dut a terme.