Cada vegada hi ha menys alumnes amb un nivell baix i, per tant, cada vagada n'hi ha menys, segons la conselleria d'Ensenyament, abocats al fracàs escolar. Ho revelen els resultats d'enguany d'una prova que ha tingut, segons el mateix departament, la mateixa dificultat que l'any passat i que deixa palès que el nivell dels alumnes millora. També es constata que la distància entre la pública i la privada disminueix. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Estem guanyant en equitat perquè estem reduint els nivells de l'assoliment de les matèries, estem guanyant en equitat perquè la millora dels resultats és més alta a la pública que a la privada, per tant escurcem distàncies." Més del 70% dels alumnes catalans acaben la secundària amb un bon nivell de català i castellà. Les matemàtiques continuen sent una assignatura millorable, ja que quatre de cada 10 alumnes tenen un nivell mitjà-baix o baix d'aquesta matèria. L'anglès, tot i que millora, encara no arriba a la mitjana que el Departament d'Ensenyament es marca com a òptima, un set sobre 10. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "El que hem pogut constatar és que les iniciatives que s'han emprès i el missatge que s'ha enviat està cristalitzant i està fent el seu fruit però sobretot el treball del professorat." Un esforç, el del professorat, que, segons el govern, pren molt més valor en un context de retallades. La conselleria ha fet arribar els resultats als centres i ara seran els mateixos instituts qui faran arribar els resultats individuals de cada prova a les famílies.

Un total de 64.769 alumnes han participat en la prova d’avaluació de nivell de quart d’ESO. D’aquests, 60.198 (el 92,9%) han superat la prova i 4.571 (el 7,1%) l’han suspès. En general, si es comparen els resultats d’aquest any amb els del curs passat, les competències bàsiques han millorat globalment: en l’assignatura de català la millora ha estat de quatre punts percentuals; en castellà, de dos punts; en matemàtiques, de quatre, i en anglès, de dos punts.

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha destacat la reducció significativa dels nivells més baixos en totes les competències: en català han suspès un 4% menys d’alumnes, i en castellà, matemàtiques i anglès, un 3% menys. En qualsevol cas, les matemàtiques i l’anglès són les dues assignatures pendents del sistema educatiu català, amb una mitjana de suspensos del 20%.