L'esborrany estableix tres categories d'assignatures en tots els nivells educatius. A la primera, hi ha les anomenades matèries troncals, entre les quals trobem la llengua castella o la primera llengua estrangera. Aquestes han d'ocupar com a mínim el 50% de l'horari lectiu i l'Estat passa a marcar-ne els continguts. Les segueixen les matèries específiques, amb dues novetats: la introducció d'una segona llengua estrangera i la nova assignatura de valors culturals i socials (l'alternativa a religió). I, finalment, hi ha les matèries d'especialitat, que en serien com a molt dues. Aquí figuraria la llengua cooficial, com el català i no hi ha fixat un temps lectiu mínim. I a més, per treure's el títol d'ESO i batxillerat només serà necessari examinar-se d'una d'aquestes dues matèries, sense especificar-ne quina. La proposta del ministre Wert, a més, fixa que s'hauran d'equilibrar el català i el castellà a l'hora d'impartir les assignatures. I, mentre això no sigui possible, diu que s'haurà de garantir el dret dels pares que vulguin escolaritzar els fills en castellà. És a dir, que aquests pares podrien portar els seus fills a un centre privat, que hauria de pagar la Generalitat.