GENÍS BOADELLA, advocat "La llei del dret de vaga és d'abans de la Constitució, ningú no s'ha atrevit a reformar-la i treballem amb una llei preconstitucional. No hi ha un requisit, una condició per la qual no es pugui celebrar una vaga. No. El requisit de la vaga és comunicar-la, informar-ne l'autoritat laboral competent i aquesta autoritat laboral comptent serà la que determinarà, si no hi ha acord entre empresa i treballadors, els serveis mínims. Quins serveis mínims posaran per a aquest congrés de mòbils? És aquí on hi haurà el marge de discussió per saber si són abusius o no."

La normativa que regula el dret de vaga és preconstitucional. A data d’avui no s’ha tornat a regular. Perquè un col·lectiu de treballadors pugui fer vaga ho ha de comunicar a l’empresa, com a mínim, cinc dies abans de l’inici de la protesta. Si es tracta d’una empresa encarregada d’algun servei públic, els treballadors han d’avisar 10 dies abans. Si no s’arriba a un acord entre empresa i treballadors per establir uns serveis mínims, és el Departament de Treball, l’encarregat de dictaminar-los seguint el seu propi criteri.