L’estació del barri l’Eixample, de xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya va registrar nivells molt alts de partícules en suspensió (PM10), amb un màxim al voltant de les 23h de 818 micrograms per metre cúbic. Un pic que va coincidir amb el punt més àlgid de la revetlla.

Les partícules en suspensió (PM10) són petits fragments de pols, sutge, cendra, o d’altres partícules, d’un diàmetre igual o inferior a deu micròmetres. Les que tenen un diàmetre igual o inferior als dos micròmetres i mig poden arribar fins als pulmons i causar, a llarg termini, certs efectes negatius per a la salut.

Cal tenir en compte que la Directiva Europea marca com a valor límit màxim 50 micrograms per metre cúbic en un període de 24 hores. Aquest llindar es va superar, i amb escreix, durant tota la nit de Sant Joan. El màxim esmentat fou més de 16 vegades superior al límít permès. Al llarg de l’any només es pot superar aquest llindar un nombre limitat de vegades.