Pressupost 2018 – inversions previstes

 Aquest any la inversió prevista és de 482 milions d’euros. Aquesta xifra inclou la partida de l’Institut Municipal de l’Habitatge, on té previst fer una injecció de 49,2 milions d’euros. La major part d’aquesta inversió es destinarà a la construcció i millora d’equipaments i al manteniment i adequació de l’espai públic.

I en els tres apartats, següents, podreu conèixer les despeses previstes. Els comptes es divideixen per capítols, programes i subprogrames econòmics.

Pressupost 2018 – despeses per capítols

Pressupost 2018 – despeses per programes

Pressupost 2018 – despeses per subprogrames

I finalment, en el gràfic següent es pot consultar la part del pressupost que es destina a cada districte. A més, també s’ha calculat de cada un, les despeses de personal, de béns corrents i serveis, les transferències corrents i les inversions reals.

Pressupost 2018 – despeses per districtes