El govern municipal es va fixar com a objectiu reduir les desigualtats de gènere i incorporar la mirada feminista a l’Ajuntament. Cinc anys després d’impulsar el Pla per la justícia de gènere 2016-2020, considera que bona part de la feina està feta. Segons el consistori s’han executat el 80 % de les 585 actuacions previstes en aquest pla. Entre les mesures que s’han impulsat hi ha l’aposta per feminitzar el nomenclàtor posant nom de dona als carrers i places de la ciutat o la formació a 2.300 treballadors municipals en matèria de gènere.

En concret, s’han implementat 471 polítiques o accions per promoure la igualtat entre homes i dones. Ha estat un treball que s’ha fet de manera transversal, incorporant aquesta perspectiva de gènere a totes les àrees i districtes municipals, i amb un pressupost que s’ha duplicat fins arribar als 650 milions d’euros el 2020.

Política de contractació nova

Una de les esferes en què s’ha reforçat aquesta mirada feminista és l’econòmica, per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes tant a l’Administració com a les empreses privades que optin a concursos o ajuts i subvencions públiques.

En números absoluts, s’han multiplicat per set els plecs de contractació que inclouen clàusules d’igualtat de gènere, passant de 23 a contractes l’any 2017 a 171 el 2020; així com les clàusules de contractes públics, que han passat de 44 l’any 2017 a 349 el 2020.

El doble de places d’acollida a les víctimes de violència masclista

El consistori també ha augmentat els recursos destinats a l’acolliment de dones que han patit violència masclista, doblant el nombre de places fins assolir les 244 l’any 2020.

En habitatge públic, s’ha incrementat l’adjudicació a dones, i s’ha arribat a prop del 56 % l’any 2018. A banda, també s’ha apostat per l’habitatge cooperatiu i les dones suposen el 60 % de les sòcies de tres cooperatives adjudicades l’any 2018.

També s’ha incorporat la perspectiva de gènere a l’urbanisme i a la mobilitat.

Nou pla per als propers cinc anys

La regidoria de Feminismes i LGTBI ja està treballant en un nou pla per a la justícia de gènere fins al 2025 a través d’un procés participatiu amb col·lectius de dones i el moviment feminista.