GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample: "La intenció de l'Ajuntament i del Districte és la d'apostar per fer-la més amable, per fer una obra que es faci al servei dels veïns i veïnes de l'entorn. Per altra banda, és una obra molt reclamada."

Durant el temps que durin les obres, aproximadament fins a finals de 2014, hi haurà afectacions de trànsit i els treballs es dividiran en cinc fases. Durant la primera, es reduirà un carril de circulació per a vehicles del costat Besòs, passant dels quatre actuals (més el carril bus i taxi) a tres carrils més un de reservat al transport públic (bus i taxi). Fins que acabi aquesta primera fase, al mes de març, no s’ocuparan les voreres i es traslladaran les zones de càrrega i descàrrega als xamfrans del costat Llobregat. Tampoc no afectarà el trànsit entre les cruïlles de Consell de Cent i Diputació.

El projecte, que disposa d’una inversió d’1,9 milions d’euros, també inclou instal·lar nou enllumenat de LED, millorar-ne les canalitzacions, instal·lar fibra òptica, plantar nou arbrat amb rec automàtic i renovar els embornals de les clavegueres i la senyalització viària.

El carrer de Balmes fa anys que està en procés de reforma i ampliació de les voreres. El primer tram que es va començar a reurbanitzar, l’any 2010, va ser el de comprès entre la Diagonal i el carrer d’Aragó. Les obres van trigar un any a acabar i hi van deixar un carril menys de circulació de vehicles. L’any passat es va començar a treballar per remodelar el tram superior del carrer, entre la plaça de Molina i la Diagonal. Aquestes obres està previst que finalitzin aquest mes de març.

Ara és el torn de la part inferior del carrer de Balmes, una reforma molt esperada pels comerciants de la zona, que esperen que, amb les voreres més amples, s’activi el comerç de la zona i els restauradors puguin posar terrasses davant dels locals.