La síndica explica que l’ordenança fiscal municipal preveu que es declari la baixa dels crèdits en els casos en què es comprovi la inexistència de béns embargables. Tanmateix, Maria Assumpció Vilà ha rebut queixes quan l’Ajuntament efectua embargaments a persones econòmicament vulnerables que reben la renda mínima d’inserció (RMI) o una pensió inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

La síndica de greuges confirma l’existència de processos de confiscació per part del consistori dels comptes de persones que reben una retribució inembargable, com les que no excedeixen el salari mínim interprofessional. Des de l’Institut Municipal d’Hisenda s’afirma que en aquests supòsits no s’embarga la pensió, sinó el saldo del compte, en una quinzena de casos.

Segons Vilà, però, quan l’únic ingrés del compte és una retribució no embargable, la confiscació del saldo equival a embargar aquesta pensió i, per tant, no hauria de produir-se. De fet, hi ha casos en què l’Institut ha procedit a l’embargament de comptes de ciutadans que, a la vegada, eren perceptors d’ajuts i serveis socials municipals.

La demanda de Maria Assumpció Vilà se centra, doncs, a aconseguir que l’Ajuntament comprovi, quan en tingui indicis o un ciutadà li ho demani, si el compte bancari del deutor es nodreix només de retribucions no embargables abans d’efectuar la confiscació i que declari la baixa del crèdit si es considera pertinent.