Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona, també ha dit la seva sobre el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) i ha demanat al consistori que les llicències d’allotjaments turístics no es transmetin si aquests immobles canvien de propietari. Segons Vilà, quan es produeix una operació de compravenda d’un pis que té l’autorització per exercir com a turístic, el preu s’incrementa i “afavoreix l’especulació“. Per aquest motiu insta el govern municipal a sol·licitar un dictamen sobre la qüestió a la Comissió Jurídica Assessora del Govern perquè es pronunciï i demana que es tingui en compte la possibilitat d'”establir fórmules tributàries específiques” per a l’activitat que repercuteixin en la hisenda municipal.

A més, també ha proposat la revisió d’ofici de les llicències de pisos turístics que actualment estan en vigor per detectar “disfuncions i  irregularitats”. Concretament, demana que es comprovi la documentació aportada en el marc de la tramitació, conèixer les dades de benefici de l’activitat i descobrir si s’ha incorregut en falsedat.

Vilà celebra, d’altra banda, que el govern municipal hagi recollit ja dues de les seves recomanacions per al PEUAT: una planificació ponderada que limiti el nombre de llicències segons les característiques dels barris, i preveure que aquests habitatges turístics s’ubiquin en edificis exclusius amb aquesta funció.